Z miastem Sierpc związanych jest kilka powtarzanych przez miejscową ludność legend.

Jedną z nich są kamienie z wyrytymi symbolami wmurowane w południową ścianę wieży kościoła farnego. Pierwszy z nich z obrazem przypominającym "celownik" kojarzyć się ma prawdopodobnie z przedchrześcijańskim symbolem solarnym – ma to być dowód na istnienie w miejscu kościoła dawnej świątyni pogańskiej.

Drugi kamień w kształcie rogala ma wyryte znaki: ostrogę, podkowę z krzyżem greckim i ptaka – mają to być analogie do herbu Ślepowron czy też dowody na kult pogańskiego bóstwa Łado. 

Powtarzaną od wieków legendą jest także opowieść o dziecku, które miało wpaść do studzienki i wypłynąć w rzece całe i zdrowe. Studzienkę to obudowano w 1901 r. tworząc charakterystyczną kapliczkę przyklasztorną. 

studzienka miejsce legendarnego cudu

 

Jedną z najczęściej powtarzanych i okrytą tajemnicą opowieścią jest legenda o „sierpeckim tunelu”. 

krypty kosciolem pwNMPpiwnicetzw kasztelanki

 

Według regionalistów tunel taki miałby znajdować się pomiędzy kościołem pw. Najświętszej Marii Panny oraz piwnicami drewnianego dworku zwanego „Kasztelanką”, niektórzy snuli także domysły, że miałby się ciągnąć do nieistniejącego już kościoła pw. św. Rocha.

piwnicetzw kasztelanki2

wnetrze sierpeckiej lodowni przy ul Gornej

 

 

 

Sierpc liczy obecnie ok. 18 000 mieszkańców. Istnieją różne interpretacje nazwy miasta:

 1. Najstarsza z nich mówi o dolinie rzeki Sierpienicy w kształcie sierpa – stąd nazwa osady.
 2. W 1957 r. badacz Karol Zierhoffer wyprowadził nazwę od imienia Wszepraw, zdrobniale Siepraw.
 3. W "Herbarzu Miast Polskich" z 1994 r. podano pochodzenie od nazwy osobowej "Sierpek".

Obecnie istnieją wg. naszych ustaleń 52 historyczne nazwy miasta, które znaleźć można w europejskiej historiografii.

Najstarsze ślady osadnictwa ludzkiego na terenie tzw. ziemi sierpeckiej sięgają czasów neolitu (5200 – 1900 p.n.e.).

W czasach cesarstwa rzymskiego w okolicach Sierpca przebiegał tzw. „szlak bursztynowy”, który rozwinął pierwszy prymitywny handel, czego dowodem są monety rzymskie odnajdywane na terenie ziemi sierpeckiej. 

W X wieku w miejscu dzisiejszego Sierpca istniał drewniany, warowny gród. W 1003 r. wg tradycji powstał kościół farny pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji w miejscu pogańskiej świątyni.

Pierwszy raz w dziejach Sierpc notowany jest w tzw. falsyfikacie mogileńskim, który pochodzi z 1155 r.

Za datę przyjęcia przez Sierpc praw miejskich uznaje się 8 maja 1322 r. Jest to data wydania dokumentu poświadczającego zamianę różnych wsi i dochodów między księciem płockim Wacławem a biskupem płockim Florianem. Wacław w dokumencie tym wyraża gotowość na nadanie lokacji i wyraża zgodę na wybudowanie w Sierpcu zamku oraz opasanie osady murem.

 

 

 

Od 1534 r. Sierpc zostaje podzielony na dwie części pomiędzy spadkobierców rodziny Sieprskich. Pod rządami Sieprskich w XVI wieku miasto przeżywa swój „złoty wiek”, który kończy się w czasie „potopu szwedzkiego” z lat 1650-1655.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV sesja Rady Miejskiej Sierpca - 18 kwietnia 2018 r. cz. 1

LV sesja Rady Miejskiej Sierpca - 18 kwietnia 2018 r. cz. 2

LV sesja Rady Miejskiej Sierpca - 18 kwietnia 2018 r. cz. 3

LV sesja Rady Miejskiej Sierpca - 18 kwietnia 2018 r. cz. 4

 

RATUSZ MIEJSKI

Ratusz wzniesiono w 1841 r. przy Starym Rynku (obecnie plac Kardynała Wyszyńskiego). Mieści się w nim współcześnie Muzeum Wsi Mazowieckiej. Ratusz fot.M.GuminskiJest to murowana z cegły budowla w stylu klasycystycznym. Wzniesiony został na planie prostokąta, na kolebkowo sklepionych piwnicach, piętrowy. Ma pięcioosiową fasadę o kondygnacji rozdzielonych gzymsem kordonowym. Pośrodku, ponad wejściem znajduje się balkon z żeliwną balustradą. Dach jest dwuspadowy z czworoboczną wieżyczka zegarową, zwieńczoną ażurową latarnią na dzwon. Po wybuchu II wojny światowej mieścił się w nim Magistrat, gabinet Burmistrza oraz posterunek Policji Państwowej. Odbywały się w nim także posiedzenia Rady Miejskiej.

 

CERKIEW PRAWOSŁAWNA 

Sąd Rejonowy w Sierpcu, fot. M. Zdrojewski

Cerkiew w Sierpcu powstała w związku z ulokowaniem w Sierpcu stałego garnizonu rosyjskiego. Wybudowano ją w latach 1884-1887, według projektu budowniczego Guberni Płockiej - Józefa Górskiego. Posiadała kolumnowy portyk prowadzony na całą wysokość budynku i należała do okazalszych i ładniejszych w guberni płockiej. Funkcjonowała do ok. 1915 r. W czasie I wojny światowej uległa częściowemu zniszczeniu, ponadto w 1917 r. rozebrano 3 kopuły na cerkwi ( a także kaplicę na cmentarzu prawosławnym). W okresie międzywojennym budynek przebudowano, jednakże sama forma architektoniczna pozostała (zachowano okazały portyk kolumnowy na całą wysokość budynku). Mieściły się  nim: Starostwo Powiatowe, mieszkanie Starosty, Powiatowy Urząd Ziemski, Powiatowa Komenda Policji Państwowej, Powiatowa komenda Straży Pożarnej, Powiatowa Komenda Przysposobienia Wojskowego oraz siedziba Powiatowego Lekarza Weterynarii. Po II wojnie światowej w budynku miała siedzibę Powiatowa Rada Narodowa. Obecnie w budynku, którego forma od lat międzywojennych pozostała niezmieniona, mieści się Sąd Rejonowy.

 

 KASZTELANKA

Kasztelanka, fot. M. Gumiński

Najpiękniejszą formą architektoniczną spośród wszystkich zabytkowych domów w Sierpcu odznacza się dom drewniany wzniesiony najprawdopodobniej na przełomie XVII/XVIII w. zwany powszechnie ''Kasztelanką'' (ul. Kasztelańska). Dom jest podpiwniczony, wzniesiony na fundamentach kamiennych. Piwnice są sklepione kolebkowo, posiadają także korytarz, do którego prowadzi przejście arkadowe o łuku koszowym. Piwnice datowane są na przełom XVI/XVII w., ponadto ich obrys jest większy niż obrys budynku, co świadczy o tym, iż obecny budynek nie jest pierwszym stojącym w tym miejscu. Gzyms podokapowy, profilowany. Szczególną uwagę zwraca dach łamany polski.  Upowszechnił się on w Polsce szlacheckiej właśnie na przełomie XVII i XVIII w., skąd można wnioskować, iż budynek pochodzi z tego właśnie okresu. Nazwa ''Kasztelanka'' przylgnęła do budynku dopiero w połowie lat 50-tych XX w. i pewne jest, iż nie ma nic wspólnego z siedzibą kasztelana. Jest jednakże pozostałością po rozległym zespole dworskim. Poza dworkiem były tu jeszcze: drewniana oficyna przyłączona do dworku, budynek gospodarczy, stajnia kamienno-gliniana, drewniany spichlerz oraz dwie duże stodoły. Ponadto ze względu na bliskość rozwidlenia dróg, można domniemywać, iż mieściły się tu kuźnia i karczma.

 

JATKI MIEJSKIE

Jatki Miejskie

Wybudowane w 1830 r., w stylu neogotyckim, przy ówczesnym Nowym Rynku (obecnie Plac Chopina). Pełniły rolę zarówno hal targowych, jak również jatek rzeźniczych. Z dwudziestu pomieszczeń dwanaście służyło rzeźnikom, osiem piekarzom. Prowadzono w nich także sprzedaż mięsa koszernego, na potrzeby żydowskich mieszkańców Sierpca. W okresie PRL wykorzystywane w połowie przez rzeźników (handel mięsem), w drugiej części mieściły się pawilony Miejskiego Handlu 

 

 

KOŚCIOŁY:

 

KOŚCIÓŁ PARAFILANY PW. ŚW. WITA, MODESTA I KRESCENCJI

 

Kościół farny pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji jest najstarszym zabytkiem Sierpca. Kościół jest murowany cegły z użyciem kamieni polnych w elewacji płn. i młyńskich w dolnych kondygnacjach wieży, jednonawowy z nieco węższym prezbiterium. Wejście główne od zachodu zamknięte osrołukowo. Wejście do nawy od południa (w kruchcie) ostrołukowe w prostokątnej wnęce. Od strony płd. znajduje się kaplica. Szczyt kaplicy barokowy, ze spływami wolutowymi, podkreślonymi ornamentacją rokokową wyrobiona w tynku. Zwieńczony trójkątnym przyczółkiem w profilowanym obramieniu. W polu szczytu tablica piaskowcowa z herbem Prawdzic Sierpskich. Od zachodu masywna, czterokondygnacyjna wieża, na planie kwadratu, z kruchtą w przyziemiu wieży. Z kruchtą połączona szeroką ostrołukową arkadą nawa. Okna w nawie zamknięte są półkoliście i koszowo. Dachy dwuspadowe, nad wieżą znajduje się dach namiotowy z czterokątną wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz kościoła znajduje się barokowy ołtarz główny z ornamentami rokokowymi, pochodzący z 1 poł. XVIII w. Ołtarz boczny, późnobarokowy z 2 poł. XVIII w. Na ołtarzu rzeźby św. Stanisława i św. Wojciecha.

Dokładna data powstania kościoła nie jest znana. Jednak pewne fakty wskazują, iż mógł powstać już w XI w.: św. Wit, Modest i Krescencja byli czczeni głównie przez benedyktynów, tak więc możliwe, iż to oni sprawowali duszpasterstwo w Sierpcu. Ponadto kult św. Wita zanikał na ziemiach polskich już w wieku XII, tak więc kościół mógł powstać nawet w XI w. Dodatkową wskazówką jest fakt, iż w murach stanowiących prezbiterium zachowały się fragmenty kamiennego kościoła romańskiego z XII w. Poza tym kościelne przekazy mówią, że parafia powstała tu w 1003 r., zaś na miejscu dawnej świątyni pogańskiej zbudowano kościół parafialny. Pozostałości budowli romańskiej w konstrukcji kościoła mogą potwierdzić tę teorię. Obecny kościół farny można datować na XIV lub XV w. Staraniem ówczesnego współwłaściciela miasta i proboszcza kościoła parafialnego- Jana Sieprskiego, kanonika katedralnego płockiego, w 1520 r. był ona konsekrowany, wówczas także dobudowano wieżę. W XVIII w. zwieńczona była drewnianą kopułą, pierwotnie posiadała zapewne zwieńczenie gotyckie. Jej wysokość wynosiła ok. 20 m.

W roku 1569 staraniem Andrzeja Sierpskiego z Gulczewa, wojewody rawskiego i starosty płockiego, kościół farny został rozbudowany. Prace te prowadził prawdopodobnie Jan z Przasnysza z synami, którzy wznosili ponadto kościół Najświętszej Marii Panny i Świętego Ducha w końcu XV w. Część ta stanowi dzisiaj nawę i jest przedłużeniem części poprzedniej. Zachowało się tylko jedno okno gotyckie w ścianie północnej. Z tego samego okresu pochodzi zapewne kaplica od strony południowej, z oknem podobnych rozmiarów, jak w nawie, na planie prostokąta dostawiona do najstarszej części kościoła. Pierwszym pochowanym w niej był Prokop Sieprski, starosta płocki, zmarły w styczniu 1515 r. Kaplica ta była naprawiana w 1569 r. Opis kościoła z 1609 r. (będący jednocześnie najstarszym zachowanym opisem) przedstawia go jako budowlę murowaną, dobrze utrzymaną, z ceglaną podłogą i drewnianym stropem. Miał 2 drzwi, wewnątrz znajdowało się 8 ołtarzy. Rzeźby na ołtarzach były częściowo złocone i srebrzone.

 Fara, fot. J. Karwowski

 

Ołtarz główny był drewniany, trzykondygnacyjny, częściowo malowany, częściowo malowany, częściowo wyzłacany i posrebrzany. W nastawie umieszczona była statua i obraz Matki Boskiej z małym Jezusem., św. Annę, Joachima i Józefa. Głowy Jezusa i Matki Boskiej ozdobione były białymi koronami, zaś Anny, Joachima i Józefa miały korony srebrne. Przy obrazie znajdowały się srebrne tabliczki wotywne. Od strony Ewangelii przy obrazie stała figura św. Kazimierza, od strony epistoły figura św. Floriana., zaś w wyższej kondygnacji figury świętych Apostołów Piotra i Pawła, wszystkie były złocone i srebrzone. W drugiej kondygnacji ołtarza umieszczony był obraz przedstawiający Zmartwychwstanie Chrystusa, obok znajdowały się figury - św. Andrzeja z prawej św. Jana Ewangelisty z lewej strony - obie malowane i srebrzone. Obraz Matki Boskiej znajdujący się w pierwszej kondygnacji zamykany był obrazem świętych męczenników Wita, Modesta i Krescencji. Ołtarzem tym opiekował się cech zdunów i garncarzy.

 

Drugim ołtarzem od strony Ewangelii był drewniany ołtarz z obrazem Chrystusa Zbawiciela, którego głowę zdobiła srebrna korona. Obraz ten był zasłaniany obrazem przedstawiającym św. Jana Chrzciciela. Z boku ustawione były rzeźby męczenników Kryspina i Kryspiniana. W górnej kondygnacji ołtarza znajdował się obraz przedstawiający ściętą głowę św. Jana Chrzciciela trzymaną przez Herodiadę. Na wierzchołku ołtarza stała figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Cały obraz był pomalowany i ozdobiony mosiężnymi kandelabrami. Opiekował się nim cech szewców. Odprawiano przy nim także nabożeństwa rocznicowe za zmarłych członków cechu.

 

Trzecim ołtarzem był ołtarz po stronie epistoły, na środku którego znajdował się obraz Matki Boskiej Bolesnej trzymającej ciało zmarłego Chrystusa. Obraz ten zasuwany był obrazem przedstawiającym św. Jakuba Apostoła. Obok były umieszczone figury św. Apostołów Andrzeja i Szymona. W górnej kondygnacji był obraz przedstawiający Trójcę Świętą koronującą Najświętszą Maryję Pannę. Wierzchołek ołtarza zdobiła figura Zbawiciela. Ołtarz był pod opieką cechu kuśnierzy, przy nim odprawiały się aniwersarze (msze rocznicowe) za zmarłych członków cechu oraz inne nabożeństwa z racji uroczystości cechowych.

 

Czwartym ołtarzem, także drewnianym, ozdobionym sześcioma lichtarzami i dwoma kandelabrami  trzymanymi przez figurki aniołów był ołtarz poświęcony Matce Boskiej. Duży obraz przedstawiał Matkę Bożą trzymającą Jezusa. Głowy Jezusa i Maryi ozdobione były koronami, wokół wisiały tabliczki wotywne i inne srebrne wota oraz korale. Na zasuwie ołtarzowej był obraz św. Barbary. Z boków były figury św. Rocha i św. Sebastiana. W drugiej kondygnacji znajdowała się statua św. Trójcy., z boków zaś figura męczenników - Wawrzyńca i Jana Nepomucena. Na wierzchołku ołtarza umieszczony był Baranek Boży, zaś z boków figurki św. Łucji i św. Katarzyny. Ołtarzem tym opiekowało się bractwo literackie.

 

Ołtarz piąty z trzema drewnianymi gradusami i czterema mosiężnymi kandelabrami poświęcony był św. Antoniemu z Padwy. W środku umieszczono obraz przedstawiający świętego trzymającego za rękę małego Jezusa. Głowy Jezusa i Antoniego ozdobione były srebrnymi koronami, ponadto Jezus trzymał w ręku kulę ziemską, także srebrną, zaś św. Antoni srebrną lilię. Obraz otaczały rzędy wot różnych rozmiarów i kształtów. W górze był obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, obok figura św. Franciszka Serafickiego i św. Jana Kapistrana. Na szczycie ołtarza umieszczona była figura świętych Aniołów Stróżów. Ołtarz był drewniany, rzeźbiony, częściowo złocony, częściowo wysrebrzany. Opiekował się nim cech krawców. Przy nim odprawiano msze rocznicowe za zmarłych konfratrów z cechu, zaś żyjący troszczyli się o wino, wosk i stypendia mszalna.

 

Ołtarz szósty, także był drewniany, rzeźbiony, malowany, nakryty trzema obrusami, miał w środku obraz św. Stanisława, biskupa krakowskiego, obok zaś drewniane figury św. Władysława i św. Franciszka serafickiego. W górnej kondygnacji był obraz św. Małgorzaty, zaś na wierzchołku rzeźba Michała Archanioła, Ołtarzem opiekował się cech tkaczy sierpeckich, oni też dbali o oświetlenie, wosk i łój.

 

Ołtarz siódmy, drewniany i rzeźbiony, w środku miał obraz Jezusa Ukrzyżowanego. Głowa Chrystusa nakryta była srebrną koroną, także miejsca ran zaznaczone były srebrnymi ornamentami. Obraz okalały liczne wota. W górnej kondygnacji był obraz Matki Boskiej Bolesnej w formie Piety. Ukrzyżowania fundowali sierpeccy sukiennicy, którzy opiekowali się także ołtarzem.

 

Ołtarz ósmy, był drewniany z murowaną mensą, ozdobiony świecami i kandelabrami, w środku miał malowidło na desce przedstawiające scenę Przemienienia Pańskiego. Postaci Chrystusa towarzyszyli prorocy - Mojżesz trzymający tablice z przykazaniami i Eliasz z mieczem. Wokół wisiały srebrne wota i inne pamiątki. W drugiej kondygnacji znajdował się także malowany na desce obraz Zmartwychwstania Pańskiego. Ołtarzem opiekowały się cechy kowali, cieśli, kołodziejów i stolarzy. Podobnie jak przy innych ołtarzach , tak i przy tym odprawiane były nabożeństwa za zmarłych członków cechu i msze w święta parafialne.

 

 

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. DUCHA

 

Początki kościoła pw. Św. Ducha nie są znane. Wiadomo, że istniał na pewno już pod koniec XV w. W 1491 r. otrzymał od Stolicy odpusty z okazji święta poświecenia kościoła oraz świąt Epifanii, Zwiastowania i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół usytuowany jest na Starym Mieście, przy Placu Chopina. Kościół św. Ducha, fot. J. KarwowskiZabytkowa polichromia, fot. J. Karwowski

Wzniesiono go w stylu gotyckim, z czasem został zbarokizowany,. Budowniczym kościoła był zapewne murator Jan z Przasnysza z synami Mikołajem i Piotrem. Zbudowano go z cegły, na planie prostokąta, jako

Zabytkowa polichromiaobiekt jednonawowy z nie wyodrębnionym prezbiterium. Okna ostrołukowe, dach dwuspadowy z ażurową wieżyczką na sygnaturkę, zwieńczoną cebulastym, blaszanym hełmem. Na ołtarzu umieszczono, istniejącą do dzisiaj rzeźbę św. Trójcy, przypisywaną szkole Wita Stwosza. Obok ołtarza głównego, po prawej jego stronie obok wgłębienia w ścianie, w którym przechowywany był Najświętszy Sakrament, stał murowany ołtarz, także murowany, w nastawie miał rzeźbę Ukrzyżowania i Miłosierdzia Bożego. Czwarty ołtarz z lewej strony ołtarza głównego także murowany, posiadał rzeźbę św. Katarzyny. Na ścianach wewnątrz znajduje się polichromia z 3-ciej dekady XVI w., którą odkryto dopiero w 1958 r. w trakcie prac renowacyjnych. Kościół od strony północnej miał murowaną sklepioną zakrystię, pokryty był dachówką, wewnątrz zaś posiadał drewniany sufit pokryty malowidłami, podobnie jak ściany. 

Podłoga pierwotnie była z desek. W połowie XVIII w. posadzka w prezbiterium była z cegły, zaś na nawie z gliny. Cmentarz przykościelny był ogrodzony. Obok cmentarza stał murowany dom mieszkalny dla prepozyta i drugi drewniany. Był to przytułek (szpital) dla starców i chorych, wzniesionym w latach 1518-1519, z fundacji Zygmunta Starego.  Posiadał dwa ogrzewane pomieszczenia i trz izby. W 1597 r. przebywało w nim 8 osób: cztery kobiety i 4 mężczyzn. W tym samym roku wydano specjalne ustawy, w myśl których szpital miał nie przyjmować ''pijaniców, kosterów albo nierządnych''. Na pożywienie przeznaczano co kwartał 2 korce kaszy, 1 korzec grochu, połeć mięsa sadło, garniec masła, kopę gomułek. Ponadto mężczyźni otrzymywali po 6 groszy, kobiety po 5 groszy. Pensjonariusze uprawiali jarzyny na grządkach w ogrodzie obok szpitala. Tak więc od 1518 r. kościół funkcjonował jako kaplica szpitalna, przy przytułku. W roku 1614 kościół Św. Ducha, po pożarze otrzymał wystrój barokowy. 21 V 1794 ogromny pożar miasta strawił także kościół pw. Św. Ducha. W okresie III-VIII 1939 r. stacjonowała w Sierpcu i okolicy Nowogródzka Brygada Kawalerii pod dowództwem gen. Wł. Andersa. Obecnie na budynku starej plebani przy kościele św. Ducha, gdzie w 1939 r. mieszkał gen. Anders umieszczono tablicę pamiątkową. W V 2002 r. zakończono prace renowacyjne polichromii odkrytej w 1958 r. 

 

KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP I KLASZTOR SS. BENEDYKTYNEK

 

Klasztor, fot.J.Karwowski

Klasztor i kościół pw. NMP jest największym zabytkowym zespołem architektonicznym w Sierpcu. Wcześniej zbudowany w stylu gotyckim, po wielu renowacjach utracił ten charakter. Kościół składa się z prostokątnie zamkniętego prezbiterium i głównej nawy z okazałą ścianą frontową. Przy południowej ścianie prezbiterium w 1566 r. dobudowano kaplicę grobową, na życzenie Urszuli Lwowskiej, wnuczki Pprokopa Sieprskiego, wdowy po Marcinie Ostrorogu, kasztelanie kowalskim. Kaplica otwarta jest ku prezbiterium wysoką, półkoliście zamkniętą arkadą. Przy nawie znajduje się kruchta. Okna zamknięte półkoliście, dachy dwuspadowe. Początkowo jedynie prezbiterium miało murowane sklepienie, reszta kościoła miała dach drewniany. Z czasem dach pokryto dachówką. Główne wejście do kościoła od strony zachodniej zdobi gotycki portal z profilowanej cegły. Kościół początkowo miał także dwa wejścia boczne. Wewnątrz kościoła w neogotyckim ołtarzu głównym, umieszczona jest gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z poł. XIV w. Wewnątrz znajdowało się dawniej 9 ołtarzy, od 1699 r. - osiem. Ołtarz główny murowany. dwukondygnacyjnej nastawie posiadał rzeźbioną scenę zaśnięcia NMP w otoczeniu apostołów, a w górnej scenę koronacji Matki Bożej przez Boga Ojca i Syna. Po stronie zakrystii w prezbiterium stał murowany ołtarz z zachowaną do dziś rzeźba NMP z Dzieciątkiem na ręku. Rzeźbę wynoszono na ołtarz tylko w czasie uroczystości , a na co dzień przechowywana była w zakrystii. Po stronie zakrystii w prezbiterium stał murowany ołtarz z rzeźbioną nastawą przedstawiającą scenę Narodzenia: Dzieciątko Jezus, Najświętszą Marię Pannę, św. Józefa, a w drugiej kondygnacji był obraz Ukrzyżowania. Trzeci ołtarz zawierał rzeźby NMP, św. Jana Ewangelisty, wykonane zapewne przez miejscowych snycerzy. Wszystkie powyższe ołtarze określono jako stare. Na belce tęczowej były rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego, a po jego bokach postacie Najświętszej Marii Panny i św. Jana Ewangelisty. Przy kościele znajduje się barokowy budynek klasztorny z pocz. XVIII w., murowany z cegły. Zbudowany jest na planie odwróconej litery L, dwukondygnacyjny. Pomieszczenia przyziemia sklepione kolebkowo-krzyżowo, okna prostokątne. W skład zespołu architektonicznego wchodzi również barokowa, murowana z cegły dzwonnica, zbudowana w końcu XVIII w. Ma kształt czworoboku, z dwiema półkoliście zamkniętymi arkadami i dwuspadowym dachem, krytym dachówką. Elementem uzupełniającym całość jest studzienka obudowana w 1901 r. na planie ośmiokąta. 

Klasztor, fot.M.ŁabędzkaNajstarsze wzmianki o klasztorze pochodzą z lat 1597-98 z akt wizytacji. Budowę kościoła pw. NMP rozpoczęto w czasie epidemii w 1483 r., w miejscu domniemanego objawienia się Najświętszej Panny Marii klerykowi Andrzejowi z Sierpca. Budowę ukończono w 1488 r. Fundatorami byli bracia Prokop i Feliks Sierpscy. W 1484 r. biskup płocki Piotr z Chodkowa ustanowił przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP kolegium 6 mansjonarzy, których zadaniem było spełnianie określonych funkcji liturgicznych i pomoc w pracy duszpasterskiej w parafii. Kościół był drewniany, zaś w 1513 r. uległ spaleniu. Na jego miejscu w tym samym roku, staraniem Prokopa Sieprskiego, postawiony został kościół murowany - gotycki oraz osadzono mansjonarzy przy kościele. Najprawdopodobniej od 1597 r. mansjonarze sierpeccy prowadzili szkołę dla chłopców. W 1620 r. staraniem Zofii Potulickiej ze Zbąskich, właścicielki części Sierpca, sprowadzono 6 benedyktynek z Chełmna, dla których wybudowano drewniany klasztor. W 1625 r. było 7 zakonnic, w 1651 r. - 48, zaś w 1696 r. - 40. W 1624 r. Zofia Potulicka w klasztorze sierpeckim przyjmowała obiadem króla Zygmunta III. 13 IX 1624 r. Zofia Potulicka przepisała na uposażenie klasztoru połowę Sierpca i przyległe wioski: Dąbrówka, Żarówka, Studzieniec, Rachocin, Szczutowo, Blizne, Urszulewo, Susk, Dziembakowo i Rogieniczki a także kilka młynów (ogółem 146 włók ziemi). Dzięki temu klasztor sierpecki stał się jednym z największych właścicieli ziemskich na Mazowszu. W1630 r. klasztor spłonął. W X 1655 r. oddział szwedzki pod dowództwem płk. Izraela mi.in. obradował kościoły i klasztor. Ponownie klasztor spłonął w 1703 r., po czym został odbudowany jako budowla murowana w stylu barokowym. Wybudowano wówczas przy klasztorze drewniany kościół pw. Św. Rocha. Spłonął on w 1794 r., podobnie jak i pozostałe kościoły: farny, p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Ducha. Kościół pw. NMP stracił w pożarze dach i wyposażenie wnętrza. Obecnie pochodzi z XIX w. 8 XI 1864 r. klasztor s.s. Benedyktynek w Sierpcu zaklasyfikowano do tzw. nieetatowych, co wiązało się z zakazem przyjmowania nowych sióstr. Kiedy ich liczba spadła poniżej 8, zakon zlikwidowano w 1896, przenosząc pozostałe zakonnice do Łomży. Podobny los spotkał szkołę dla dziewcząt istniejącą przy klasztorze, z uwagi na brak sióstr do jej prowadzenia. Szkołę ponownie założono w 1907 r., jako język elementarny wprowadzając j. polski. Po likwidacji zakonu, sierpecki klasztor został przeznaczony na więzienie. Taką funkcje spełniał także w okresie międzywojennym. Również w czasie II wojny światowej Niemcy wykorzystywali klasztor jako więzienie. 3 V 1947 r. budynek klasztoru sierpeckiego przywrócono Benedyktynkom. W latach 1965-75 przeprowadzono gruntowny remont kościoła starając się przywrócić czystość dawnego stylu. 

 

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO

 

Kościół św. Stanisława Kostki

W latach 30-tych XIX w. w Sierpcu była znaczna grupa ludności pochodzenia niemieckiego, zajmując się przeważnie kupiectwem i rzemiosłem. Ponieważ najczęściej osadnicy ci byli wyznania ewangelicko-augsburskiego, w 1837 r. erygowano w Sierpcu parafię ewangelicką. Obecny kościół ewangelicki wzniesiono w latach 1911-1913. Zbudowano go w stylu neogotyckim, wg projektu architektonicznego Bolesława Zienkiewicza. Po roku 1945 Niemcy opuścili te tereny, zaś kościół był zniszczony przez kradzieże i dewastacje. W wyniku starań władz kościelnych pod koniec 1946 r. przydzielono Kościołowi rzymsko-katolickiemu opuszczony obiekt. Wnętrza wymalowano i przystosowano do kultu, we IX 1947 r. dokonano poświęcenia świątyni i zaczęto odprawiać tam nabożeństwa, głównie dla młodzieży szkolnej, w związku z czym nazywano go kościołem szkolnym. Używanie kościoła oparte było na dzierżawie, którą sukcesywnie przedłużano. W latach 60-tych prowadzone były rozmowy między władzami kościelnymi obu wspólnot w sprawie kupna kościoła do Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W 1968 r. przystąpiono do remontu świątyni i jej wymalowania. W XII 1968 r. w Warszawie sporządzono akt notarialny kupna-sprzedaży posiadłości kościelnej ewangelickiej w Sierpcu na rzecz parafii rzymsko-katolickiej w Sierpcu. Od tej pory parafia sierpecka jako prawny właściciel mogła przystąpić do zamierzonych modernizacji i nowych inwestycji. 8 IX 1981 r. biskup płocki Bogdan Sikorski erygował przy tym kościele parafię pod wezwaniem Maksymiliana Kolbego. Kościół rozbudowano oraz dobudowano plebanię.

 

 

 KOŚCIÓŁ PW. ŚWIETEGO KRZYŻA

 

Data powstania, oddalonego ok. 2 km od centrum miasta kościoła pw. Św. Krzyża jest obecnie nieznana. Istnieje notatka w aktach biskupich, zaświadczająca, iż w 1484 r. w sporze o dzielenie odpustów powoływano się na dawny zwyczaj w tym kościele. Zbudował go prawdopodobnie w I poł. XIV w. właściciel Piastowa lub Miłobędzina - z rodu Jastrzębców - możliwe, że był to kasztelan sierpecki Jan z Bonisławia lub któryś z jego współrodaków. Sama budowla została wzniesiona z kamienia, zaś skarpy i obramowania wykonano z cegły. Taki sposób budowania świadczy, iż kościół ten powstał dość wcześnie. Budynek, z murowaną sklepioną zakrystią, kryty był gontem. Miał 2 wejścia oraz 3 okna. Wewnątrz znajdowały się 3 ołtarze, z czego ołtarz główny otoczony był balustradą i ozdobiony obrazami. W 1589 r. odnowiono dach i obrazy z głównego ołtarza, wstawiono nowe szklane okna. Ponadto cały budynek ogrodzono. Remont ten przeprowadzono z polecenia wnuczki wojewody rawskiego Andrzeja Sieprskiego - Gembartowej. Wojciech Miłobędzki ufundował za 40 florenów dzwon. Około XVI/XVII w. sukiennik sierpecki Orawaz ufundował przy kościele kaplicę pod wezwaniem Św. Krzyża na cmentarzu dla zmarłych na zarazę. Jednak w roku 1794 kościół i kaplica popadły w ruinę. Wyposażenie bądź uległo zniszczeniu, bądź zostało rozgrabione. Wiadomo, iż malowany na płótnie obraz Jezusa Ukrzyżowanego przeniesiono do klasztornej kaplicy. Obecnie z dawnego kościoła pozostał jedynie fragment ściany północnej i fundamenty. Przez wiele lat miejsce, w którym stał kościół nazywano Borkiem Sierpeckim, zaś dokumenty z XVII w. mówią, iż znajdował się pod lasem. Jednakże już w 1837 r. wzmiankowano, iż ruiny po kościele znajdują się na polu.

 

 

 

Urząd Miejski w Sierpcu poniżej podaje terminy zbiórek mebli i odpadów wielkogabarytowych (kontenery przy zabudowie wielorodzinnej)  na 2018r. oraz na 6 miesięcy 2019r.

 • 30 kwietnia 2018r.
 • 30 maja 2018r.
 • 30 czerwca 2018r.
 • 14 lipca 2018r.
 • 14 sierpnia 2018r.
 • 15 września 2018r.
 • 31 październik 2018r.
 • 01 grudnia 2018r.
 • 24 grudnia 2018r.
 • 01 luty 2019r.
 • 30 marca 2019r.
 • 30 kwiecień 2019r.
 • 31 maj 2019r.
 • 19 czerwiec 2019r.

LII sesja Rady Miejskiej Sierpca - 28 lutego 2018 r. cz. 1

LII sesja Rady Miejskiej Sierpca - 28 lutego 2018 r. cz. 2

LII sesja Rady Miejskiej Sierpca - 28 lutego 2018 r. cz. 3

LII sesja Rady Miejskiej Sierpca - 28 lutego 2018 r. cz. 4

LI sesja Rady Miejskiej Sierpca - 31 stycznia 2018 r. cz. 1

LI sesja Rady Miejskiej Sierpca - 31 stycznia 2018 r. cz. 2

LI sesja Rady Miejskiej Sierpca - 31 stycznia 2018 r. cz. 3

L sesja Rady Miejskiej Sierpca - 29 października 2017 r. cz. 1

L sesja Rady Miejskiej Sierpca - 29 października 2017 r. cz. 2

L sesja Rady Miejskiej Sierpca - 29 października 2017 r. cz. 3

Położenie miasta na mapie Polski

SIERPC, położony na północno-zachodnich rubieżach województwa mazowieckiego, należy do najstarszych grodów Mazowsza Płockiego. Prawa miejskie otrzymał w 1322 roku, ale pierwsze odnotowane wzmianki o mieście pochodzą z 1065 roku. Od zarania swoich dziejów , aż po lata sześćdziesiąte XIV wieku, był własnością książęcą  i królewską. Od schyłku XV wieku wchodzi w skład Korony. Bliskość zagrażających tym ziemiom Prusów, a później Krzyżaków, zdecydowała o powołaniu kasztelanii. Echa tamtych wydarzeń odnajdujemy we współczesności. Nieprzypadkowo piwo z sierpeckiego browaru nazywa się Kasztelan, a organizowany w Sierpcu od ponad dziesięciu lat Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny to Kasztelania. Nieprzypadkowo też, istniejący od 1985 r.  przy Sierpeckim Domu Kultury zespół folklorystyczny, znany nie tylko w kraju, to Kasztelanka. To tylko niektóre z przykładów powiązania teraźniejszości z przeszłością, i to często bardzo w czasie odległą. Świadczy to wymownie o przywiązaniu mieszkańców tej ziemi do historii, będącej istotną podstawą tożsamości.
Centrum - zabytkowy Ratusz

Od początku XV wieku Sierpc jest, mimo skomplikowanej struktury własnościowej, miastem prywatnym, jego właścicielami są Sieprscy.

W XIV-XVI wiekach Sierpc był niezwykle silnym ośrodkiem rzemiosła i handlu. Utrzymywano kontakty handlowe z Zakonem Krzyżackim i miastami nadwiślańskimi. Na całym Mazowszu Płockim powszechnie znane było i wysoko cenione piwo z sierpeckich browarów , bo było ich kilka. Jeszcze dalej sięgała sława sierpeckich sukienników, którzy za wysoką jakość swoich wyrobów zostali wyróżnieni w 1509 roku przez króla Zygmunta Starego.

 

Dynamiczny rozwój Sierpca, zaliczanego do najludniejszych miast mazowieckich, przerwał potop szwedzki. Sierpc podzielił los wielu miast polskich, już nigdy do dawnej świetności nie powrócił, chociaż zdarzały się przejawy ożywienia gospodarczego. W dalszych wiekach Sierpc przechodził różne koleje wynikające z konsekwencji zaborów, różne też bywało jego miejsce na mapie administracyjnej.

 

Nigdy, w ciągu całej historii, nie zabrakło w Sierpcu ludzi myśli i czynu. Stawiali się licznie do walki z najeźdźcą szwedzkim, byli przy Kościuszce, w powstaniu listopadowym i styczniowym. Byli na frontach obu wojen. Ich aktywność i heroizm w walce z okupantem hitlerowskim zasługuje na szczególny szacunek. W Sierpcu bardzo żywa jest potrzeba dokumentowania swojej przeszłości, nawet tej bardzo odległej, i ludzi, którzy ją tworzyli.        Z tych przesłanek wyrasta ożywiona działalność wydawnicza i twórcza. Co roku, niemalże, pojawiają się nowe pióra. Tę formę aktywności intelektualnej wspiera samorząd miejski, a z pomyślnym skutkiem realizują liczne towarzystwa, z sierpeckim oddziałem TNP i Biblioteka Miejska.

Dzisiejszy Sierpc, to dwudziestotysięczne miasto, położone przy drodze krajowej nr 10, w dolinie płynącej meandrami Sierpienicy. Jest to teren o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Turystyczne zagospodarowanie doliny Sierpienicy to priorytetowe zadanie miejskiego samorządu. Powiązanie tego przedsięwzięcia z odwiedzanym licznie przez mieszkańców, nawet z odległych zakątków kraju, skansenem, spowoduje, że Sierpc będzie jeszcze chętniej odwiedzany przez ludzi pragnących zaznać spokoju i odpoczynku.

Kryta Pływalnia w Sierpc

Sierpc posiada ujęcia głębinowe wody o doskonałych walorach smakowych. Jest również wystarczająco wyposażony w urządzenia do produkcji i dostarczania wody, gazu, ciepła oraz usuwania nieczystości. Posiada rezerwy energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody oraz dobrze rozbudowaną infrastrukturę komunalną. Rozwój miasta planowany jest w oparciu o Plan Rozwoju Lokalnego miasta Sierpca na lata 2005-2013 oraz Lokalny Plan Rewitalizacji Sierpca do 2013 r., określający działania prowadzące do ożywienia procesów społeczno-gospodarczych, będący połączeniem działań technicznych (jak np. remonty) z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Muzeum Wsi Mazowieckiej

W najbliższych latach władze miasta przystąpią do zagospodarowania turystycznego doliny rzeki Sierpienicy. W związku z tym zlecono wykonanie dokumentacji geologiczno -inżynierskiej na potrzeby opracowania planu zagospodarowania przestrzennego doliny oraz wykonania projektów poszczególnych inwestycji. Opracowano morfologię i hydrografię terenu, sporządzono szczegółowe mapy geomorfologiczne i hydrogeologiczne. Teren na całej długości można wykorzystać na stworzenie parku krajobrazowo-rekreacyjnego z licznymi atrakcjami. Należy przeprowadzić regulację poziomu wody w rzece za pomocą dwóch zbiorników wodnych, które mogą pełnić funkcję kąpieliska lub stawu kajakowego. Wzdłuż doliny planuje się wybudowanie ścieżki pieszo - rowerowej, a sama rzeka ma stać się trasą kajakową z bazą noclegową, wypożyczalnią kajaków i bazą gastronomiczną w młynie Borkowo i sierpeckim skansenie. W dolinie rzeki Sierpienicy istnieje szereg miejsc idealnych do stworzenia ośrodków sportowych takich jak basen, lodowisko, place zabaw, korty tenisowe i boiska czy warunków do wędkowania. Można także bez trudu wybudować obiekty gastronomiczne i hotelowe, pole golfowe, a na skarpach liczne punkty widokowe ze specjalną roślinnością. W niedalekiej przyszłości możemy więc spodziewać się, że dolina rzeki Sierpienicy stanie się jedną z największych atrakcji turystycznych w Sierpcu.

Kościół św. Maksymiliana Kolbe

Skansen to jedna z największych  atrakcji turystycznych.  Muzeum Wsi Mazowieckiej  usytuowane jest poza miastem. Zajmuje powierzchnię 60,5 ha pięknie położonego terenu nad rzeką Sierpienicą, tuż przy jej ujściu do Skrwy. Na terenie parku odtworzono 11 zagród chłopskich z regionu Mazowsza północno-zachodniego. Zrekonstruowano dwór murowany, odtworzono budynki przydworskie, wyremontowano murowany budynek młyna wodnego, w którym obecnie mieści się sala audiowizualna na 50 miejsc. Wieś zdaje się wciąż tętnić życiem. Obok zabudowań urządzone zostały ogródki warzywne i kwiatowe, sady owocowe, prowadzone są tu uprawy oraz hodowane zwierzęta. Niezależnie od zadań programowych, Muzeum Wsi mazowieckiej podjęło realizację szeregu ambitnych przedsięwzięć inwestycyjnych pod nazwą „Budowa kompleksu muzealno-wystawienniczego”, które niewątpliwie poprawią warunki funkcjonowania placówki i poszerzą gamę ofert oświatowo-edukacyjnych.

Plac Europejski

Park etnograficzny to największy, ale nie jedyny pomnik historii. Imponująca jest także lista zabytków sakralnych, m.in. Sanktuarium Matki Bożej, czy kościół pw. Św. Ducha z częściowo zrekonstruowaną gotycką polichromią.

 

W Sierpcu nie można się nudzić. Corocznie w naszym mieście odbywają się festyny rekreacyjne, rodzinne pikniki i imprezy sportowe. Mamy do dyspozycji krytą pływalnię, halę sportową ze ścianką wspinaczkową i kilka sal gimnastycznych.

 

 Od lat przyciągają do Sierpca imprezy plenerowe, m.in. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. Znaczące miejsce, w kalendarzu wydarzeń kulturalnych, zajmują, znane powszechnie, plenery plastyczne (malarstwo i rzeźba), połączone z wystawami poplenerowymi i sprzedażą dzieł sztuki.

Atutem rozwojowym Sierpca jest położenie przy, przewidzianej w nieodległym czasie do modernizacji, drodze krajowej nr 10, stwarzającej dogodne połączenie w kierunku wschód-zachód.

Podjęte w minionych kilkunastu latach, a ostatnio zintensyfikowane wysiłki samorządu, spowodowały, że Sierpc dysponuje dobrą infrastrukturą techniczną. Nie ma problemu z podażą energii elektrycznej, miasto dysponuje gazem ziemnym, co poprawiło znacznie jego ekologiczny wizerunek. Nie ma problemu z ilością wysokiej jakości wody, pochodzącej z ujęć głębinowych. Posiadamy, ciągle rozbudowywaną, sieć kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowaną, dużymi nakładami w 2005 roku, oczyszczalnię ścieków, należącą, ze względu na parametry, do najnowocześniejszych w kraju.

 

Większość zasobów mieszkaniowych jest ogrzewana przez kotłownię miejską, a coraz więcej domów jednorodzinnych przechodzi na gazowe, co dla jakości środowiska naturalnego ma znaczenie oczywiste.

Panorama miasta - Jeziórka

W mieście zarejestrowanych jest ponad półtora tysiąca podmiotów gospodarczych. W większości są to jednostki prywatne i małe. Do znaczących należą: browar, produkujący znane piwo Kasztelan, jedna z największych w Polsce słodownia, znana również poza granicami kraju spółdzielnia mleczarska, ciągle modernizowana i rozbudowywana – producent cenionych serów twardych i galanterii spożywczej. Są również zakłady reprezentujące branżę metalową, budowlaną, krawiecką. Większość pracuje w handlu i usługach.

Pełnowymiarowa, nowoczesna hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr
 

Dysponujemy w mieście dobrą, ciągle modernizowaną, rozbudowywaną i wzbogacaną bazą dla wychowania przedszkolnego i edukacyjną. Młodzież, ale również i dorośli mają do dyspozycji kryta pływalnię, halę sportową i kilka sal gimnastycznych. Nasza młodzież, po ukończeniu szkoły średniej, ma możliwość studiowania w jednej z dwóch, znajdujących się w mieście, filii wyższych uczelni – SGGW i Zamiejscowej Sali Wykładowej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.            
Nie bez znaczenia dla Sierpca jest jego otoczenie, w którym funkcjonuje. Tworzą je gminy naszego powiatu. Charakteryzuje je czyste środowisko naturalne. Ponadto, dwa bogate w ryby jeziora i lasy, które przyciągają amatorów grzybów i jagód, atrakcyjność tego terenu podnoszą. Podczas wycieczek pieszych i rowerowych możemy podziwiać piękno naszych okolic. Osobliwości krajobrazowe w dorzeczu Sierpienicy i Skrwy sprawiają, że relaks  znajdą tu również kajakarze.

 

Sądzimy, że ten krótki biogram Sierpca zachęci wielu do odwiedzenia miasta i ziemi sierpeckiej, i że tego kroku nie będą żałowali, że odkryją wartości, których opisać się nie da. Warto odkryć ten piękny zakątek Mazowsza.

 

XLVIII sesja Rady Miejskiej Sierpca - 29 listopada 2017 r. cz. 1 XLVIII sesja Rady Miejskiej Sierpca - 29 listopada 2017 r. cz. 2 XLVIII sesja Rady Miejskiej Sierpca - 29 listopada 2017 r. cz. 3

XLVII sesja Rady Miejskiej Sierpca - 25 października 2017 r. cz. 1

XLVII sesja Rady Miejskiej Sierpca - 25 października 2017 r. cz. 2

XLVII sesja Rady Miejskiej Sierpca - 25 października 2017 r. cz. 3

XLV sesja Rady Miejskiej Sierpca 27 września 2017 r. cz 1

XLV sesja Rady Miejskiej Sierpca 27 września 2017 r. cz 2

XLIII sesja Rady Miejskiej Sierpca 28 czerwca 2017 r.

XL sesja Rady Miejskiej Sierpca 28 czerwca 2017 r. cz 1

XL sesja Rady Miejskiej Sierpca 28 czerwca 2017 r. cz 2

XXXVIII sesja Rady Miejskiej Sierpca 17 maja 2017 r. cz 1

XXXVIII sesja Rady Miejskiej Sierpca 17 maja 2017 r. cz 2

     

       

 

 

 

 

XXXV sesja Rady Miejskiej Sierpca 29 marca 2017 r. cz 1

XXXV sesja Rady Miejskiej Sierpca 29 marca 2017 r. cz 2

XXXIV sesja Rady Miejskiej Sierpca 8 lutego 2017 r. cz 1

XXXIV sesja Rady Miejskiej Sierpca 8 lutego 2017 r. cz 2

XXXIV sesja Rady Miejskiej Sierpca 8 lutego 2017 r. cz 3

XXXIII sesja Rady Miejskiej Sierpca 25 stycznia 2017r cz 1

XXXIII sesja Rady Miejskiej Sierpca 25 stycznia 2017r cz 2
XXX Sesja cz.1
XXII Sesja cz.2
cz.1

 

cz.2

 

cz.3

 

cz.4

Kategoria: reprezentanci szkół/placówek  (wiek 6-9lat)

I miejsce – Konrad Rzeszotarski
II miejsce –Karol Abramik
III miejsce- Michał Piasecki

Kategoria: reprezentanci szkół/placówek  (wiek 10-12 lat)

I miejsce – Sebastian Koziorowski
II miejsce – Natalia Kordulasinska
III miejsce- Karol Okraszewski

Kategoria: reprezentanci szkół/placówek  ( wiek 13-16 lat)

I miejsce – Adam Przybysz
II miejsce – Marcin Szewczykowski

III miejsce – Mateusz Dębski

Kategoria: reprezentanci szkół/placówek  ( wiek 17-20 lat)

I miejsce – Patryk Szczepański
II miejsce – Magdalena Łęcka
III miejsce – Adrianna Kluska

Kategoria: Indywidualna  ( wiek 18-30 lat)

I miejsce – Radosław Grzelak
II miejsce – Marek Tarka

III miejsce – Beata Okraszewska

Kategoria: Indywidualna  ( wiek 31-45 lat)

I miejsce – Andrzej Będzikowski
II miejsce – Elżbieta Abramik
III miejsce – Piotr Rzeszotarski

Kategoria: Indywidualna  ( powyżej 45 lat)

I miejsce – Krystyna Antoszek
II miejsce – Agnieszka Czermińska

III miejsce – Anna Matuszewska

Kategoria: Indywidualne grupy zorganizowane

I miejsce – Kreatywna Dolina
II miejsce – Szerszeń
III miejsce – Lektyka

Kategoria: szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne:

I miejsce – w kategorii szkół podstawowych- I prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu
II miejsce – w kategorii szkół gimnazjalnych- I Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu
III miejsce – w kategorii szkół ponadgimnazjalnych- Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu

V Sesja cz.1
V Sesja cz.2
VI Sesja cz.1
VI Sesja cz.2
XV Sesja cz.1
XV Sesja cz.2
XVI Sesja cz.1
XVI Sesja cz.2
IX Sesja cz.1
IX Sesja cz.2
IX Sesja cz.3
IX Sesja cz.4
XVI Sesja cz.1
XVI Sesja cz.2
XVI Sesja cz.3
XVI Sesja cz.4
XII Sesja cz.1
XII Sesja cz.2
XII Sesja cz.3
XVII Sesja cz.1
XVII Sesja cz.2
XVIII Sesja cz.1
XVIII Sesja cz.2
XXIII Sesja cz.1
XXIII Sesja cz.2
XXIII Sesja cz.3
XXII Sesja cz.1
XXII Sesja cz.2
XXII Sesja cz.3

 

1 czerwca 2016 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka.

Niezapomnianą atrakcją był występ grupy teatralnej Rodziców, którzy przygotowali inscenizację bajki ,,Jak Zielony Kapturek uniknął losu swojej siostry Czerwonego Kapturka”.

Nasi uczniowie byli zachwyceni. Rodzice wystąpili jak profesjonalni aktorzy!

Podobało się również zaproszonym gościom – dzieciom i nauczycielom Miejskiego Przedszkola nr 1 i nr 3 oraz grupie uczniów z nauczycielami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.

Dzień Dziecka w naszej szkole zaszczycił również swoją obecnością Burmistrz Miasta Sierpca – pan Jarosław Perzyński, który złożył dzieciom piękne życzenia z okazji ich święta.

Dzień Dziecka w ,,Trójce” przebiegł wspaniale, a po zakończonej bajce wszyscy zostali poczęstowani cukierkami – przez panią dyrektor Jolantę Chyżyńską.

Było super!!!

 

IMG_2957.jpgIMG_2972.jpgIMG_2976.jpgIMG_2987.jpgIMG_2998.jpgIMG_3002.jpgIMG_3006.jpgIMG_3011.jpgIMG_3016.jpgIMG_3027.jpgIMG_3028.jpgIMG_3031.jpgIMG_3039.jpgIMG_3042.jpgIMG_3049.jpgIMG_3060.jpgIMG_3069.jpgIMG_3087.jpgIMG_3098.jpgIMG_3105.jpgIMG_3110.jpgIMG_3116.jpgIMG_3118.jpgIMG_3122.jpgIMG_3133.jpgIMG_3136.jpgIMG_3172.jpgIMG_3174.jpgIMG_3219.jpgIMG_3223.jpgIMG_3229.jpgIMG_3254.jpgIMG_3256.jpgIMG_3260.jpgIMG_3267.jpgIMG_3275.jpg

 

2 czerwca 2016 r. Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył, już po raz trzeci w przepięknej uroczystości, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Był to zjazd szkół im. ks. Jana Twardowskiego z okazji 10 rocznicy śmierci ks. Jana.

o godz. 12.00 uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej celebrowanej przez Kardynała Nycza.

Przybyło wiele pocztów sztandarowych z całej Polski. Nasz poczet prezentował się przepięknie. Nawet udało się zrobić zdjęcie z księdzem Aleksandrem Seniukiem – Rektorem Kościoła Sióstr Wizytek i przyjacielem ks. Jana.

Wyjazd do Warszawy był bardzo udany i na pewno powtórzymy go za rok.

http://parafiaopatrznoscibozej.pl/aktualnosci/ogolnopolski-zjazd-szkol-im-ks-jana-twardowskiego.html

 

 

IMG_3286.jpgIMG_3290.jpgIMG_3292.jpgIMG_3293.jpgIMG_3296.jpgIMG_3297.jpgIMG_3299.jpgIMG_3301.jpgIMG_3304.jpgIMG_3305.jpgIMG_3308.jpgIMG_3310.jpgIMG_3323.jpgIMG_3329.jpgIMG_3334.jpgIMG_32941.jpgm4.jpg

 

11 czerwca 2016 r. to dzień, który na długo zapamiętają uczestnicy trzeciego już Festynu Rodzinnego w naszej szkole.

Ta niezwykła impreza plenerowa rozpoczęła się oczywiście od powitania wszystkich zebranych przez panią dyrektor Jolantę Chyżyńską. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do przybyłych gości: burmistrza miasta pana Jarosława Perzyńskiego, zastępcy burmistrza miasta – pani Ewy Leszczyńskiej, radnych miasta i przedstawicieli Zarządów Osiedli, ale też rodziców, uczniów, nauczycieli i wszystkich zebranych.

Na początek zaproszono przybyłych do aktywnego udziału w zumbie. Prosty układ choreograficzny przygotowała nauczycielka wychowania fizycznego pani Maria Szadkowska. Gorący taniec w promieniach słońca porwał wszystkich i został nagrodzony gromkimi brawami.

W dalszej kolejności zaprezentowały się szkolne talenty. Wystąpiło kilkunastu młodych artystów, którzy zaproponowali widzom skomplikowane i bardzo zróżnicowane popisy taneczne oraz wokalne, uczniowie grali na akordeonie, trąbce. Można było podziwiać mażoretki i oczywiście grupę cheerleaders.

Na zakończenie programu artystycznego zaprzyjaźniona z „Trójką” szkoła tańca „Art Dance” pana Adriana Kowalskiego zaprezentowała pokaz tańców latynoamerykańskich w wykonaniu trzech par, które tworzą także uczniowie  naszej szkoły. Zebranym w szczególności spodobała się cha-cha.

Potem dyrektor Jolanta Chyżyńska zaprosiła uczestników festynu do dużej sali gimnastycznej na spektakl pod tytułem „Jak Zielony Kapturek uniknął losu swojej siostry Czerwonego Kapturka?”. Widowisko zostało przygotowane przez rodziców z grupy teatralnej „Wesołe mamy plus jeden” pod kierunkiem artystycznym pani Joanny Guzowskiej i pani Elżbiety Szczepańskiej.

Na festyn przybyli także panowie strażacy czerwonym wozem strażackim, który można było oglądać oraz panowie motocykliści z klubu „Szlif” na swoich wspaniałych, bardzo głośnych maszynach.

Oprócz wrażeń duchowym organizatorzy zadbali także o coś dla ciała. Non stop panie kucharki serwowały grochówkę, kiełbaski z grilla, chipsy, herbatkę i kawę. Na deser były przepyszne ciasta przygotowane przez rodziców z poszczególnych klas oraz soczki i oczywiście wata cukrowa.

Uczestnikom festynu zaproponowano najróżniejsze atrakcje i konkurencje sportowo-rekreacyjne:

- mierzenie ciśnienia

- pokaz ratownictwa medycznego

- malowanie twarzy, zwierzątka z balonów

- porady logopedyczne

- zajęcia plastyczne

- zespołowe przeciąganie liny

- wyścigi w workach

- rzut kaloszem

- przenoszenie wody kubeczkami z wiadra do wiadra

- bieg z piłeczką na łyżce trzymanej w ustach

W przygotowanie powyższych atrakcji zaangażowało się całe grono pedagogiczne,  pracownicy administracji i obsługi.

Dwie kolorowe, dmuchane zjeżdżalnie przeżywały prawdziwe oblężenie.

Siostra Patrycja i pani Aldona Tłusty z wielkim rozmachem zorganizowały loterie fantową, zbierając fundusze na szlachetny cel, czyli „ Adopcję serca”.

Przekrój wiekowy uczestników był bardzo szeroki, począwszy od kilkumiesięcznych  maluszków w wózeczkach , a skończywszy na dumnych babciach, które przyszły ze swoimi wnukami.

Mamy nadzieję, że główne cele festynu, czyli integracja społeczności nauczycieli, uczniów i rodziców, propagowanie zdrowego stylu życia i zacieśnianie więzi rodzinnych zostały w pełni osiągnięte.

Zapraszamy za rok!!!

 

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Pan Burmistrz Jarosław Perzyński  z tej okazji postanowił uhonorować nasze Panie, poprzez rozdanie ponad 200 tulipanów napotkanym podczas spaceru Sierpczankom.

 

DSCF9169.JPGDSCF9170.JPGDSCF9174.JPGDSCF9175.JPGDSCF9176.JPGDSCF9177.JPGDSCF9178.JPGDSCF9179.JPGDSCF9180.JPGDSCF9183.JPGDSCF9189.JPGDSCF9190.JPGDSCF9192.JPGDSCF9193.JPGDSCF9194.JPGDSCF9198.JPGDSCF9199.JPGDSCF9200.JPGDSCF9202.JPGDSCF9203.JPG

XVII Sesja Rady Miasta cz. 1

[hdplay videoid=13 height=370 width=700 autoplay=false playlist=summer]

XVII Sesja Rady Miasta cz. 2

[hdplay videoid=14 height=370 width=700 autoplay=false playlist=summer]

Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński zaprasza do wzięcia udziału w następujących wydarzeniach społeczno-kulturalnych, które będą miały miejsce w najbliższych tygodniach w Sierpcu

 1. 3 października zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach Światowego Dnia Marszu TAFISA 2015, który będzie zorganizowany w Stanicy ZHP w Słupi o godz. 10:00. W programie przewidziano m.in. marsz po lesie, festyn rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. 4 października zapraszamy wszystkich, a w szczególności uczniów sierpeckich szkół do wzięcia udziału w  rekreacyjno-sportowej imprezie pn. EKO- JAZDA NA BYLE CZYM masa krytyczna, która rozpocznie się o godz. 15:00 przed Centrum Kultury i Sztuki. Podczas imprezy przeprowadzony będzie konkurs na stworzenie pojazdu z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych lub materiałów z odzysku, napędzany siłą mięśni - Konkurs EKO-JAZDA NA BYLE CZYM.
 3. 16 października Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika będzie odchodziło jubileusz 15-lecia.
 4. 11 listopada – obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości.
 5. 26 listopada w Centrum Kultury i Sztuki odbędzie się Konkurs na wykonanie stroju  z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych „Eco-Moda”.

 

Z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Dyrektora Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu
Pana Edmunda Sigiela.
Jest nam niewymownie przykro, że odszedł od nas tak niespodziewanie.
Był wybitnym pedagogiem, nauczycielem
i dyrektorem.


                                    Rodzinie i Bliskim składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

  

BURMISTRZ MIASTA SIERPC

RADNI RADY MIEJSKIEJ   

LATO W MIEŚCIE 2015

Wzorem lat ubiegłych także podczas tegorocznych ferii letnich realizowana będzie na ternie miasta Sierpc akcja Lato w mieście. Z myślą przede wszystkim o tych uczniach, którzy w trakcie dwumiesięcznej przerwy w nauce nie będą mogli z różnych powodów wypoczywać poza Sierpcem, specjalną ofertę przygotowały szkoły podstawowe, gimnazjum, Centrum Kultury i Sztuki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zarządy Osiedli oraz Świetlica Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zaproponowane przez poszczególnych organizatorów formy spędzania wolnego czasu - półkolonie, wycieczki, „dni otwarte”, zajęcia artystyczne i plastyczne, które obejmą, według  organizatorów ok. 1 000 dzieci zostały finansowo wsparte przez samorząd miejski. Po wnikliwej analizie złożonych ofert Burmistrz przyznał na realizację poszczególnych przedsięwzięć kwotę w łącznej wysokości 21 675 złotych.

Animator sportu „Moje Boisko - Orlik 2012” Łukasz Wróblewski we współpracy z UKS "Serw" przy SP nr 3 w Sierpcu zapraszają na wakacyjne zajęcia badmintona na Orliku przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Animator sportu „Moje Boisko - Orlik 2012” Łukasz Wróblewski we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „Serw” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu stworzyli na Orliku przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu (popularnym Ekonomiku) boisko do gry w badmintona na świeżym powietrzu. Współpraca polega na tym, że UKS „Serw” przekazał sprzęt potrzebny do gry, natomiast animator sportu udostępnia go chętnym. Łukasz Wróblewski służy pomocą podczas nauki gry w badmintona. Pod koniec lipca planowane jest rozegranie turnieju badmintonowego.

WYKAZ BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W CZASIE WAKACJI

W czasie wakacji dzieci i młodzież mogą korzystać z następujących obiektów sportowych przeznaczonych do gry w piłkę nożną:
a) obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej nr 3 w terminach:
29.06.-24.07.2015 r.
24.08.-31.08.2015 r.
Dzieci i młodzież mogą korzystać z obiektów w godz. 8:00 do 15:00 pod opieką osoby dorosłej po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu szkoły.
Z kolei dorośli mogą korzystać z boiska wielofunkcyjnego w godz. od 15:00 do 21:00 po wcześniejszym zgłoszeniu do pana J. Jezierskiego.
Od 27 lipca do 21 sierpnia boisko będzie nieczynne z powodu konserwacji obiektów.

b) boiska znajdujące się na terenów zarządów osiedli:
– Zarząd Osiedla nr 1:
boisko przy ul. Kalinowej
boisko przy ul. Królewskiej
boisko przy ul. Powstańców
– Zarząd Osiedla nr 2 – imprezy organizowane są na obiektach MOSiR
– Zarząd Osiedla nr 3 – boisko przy ul. Paderewskiego
– Zarząd Osiedla nr 4 – imprezy organizowane są na obiektach MOSiR
– Zarząd Osiedla nr 6:
boisko przy ul. Hermana
boisko przy ul. Sempołowskiej
boisko przy ul. Ściegiennego
boisko przy ul. Piastowskiej
– Zarząd Osiedla nr 7 – boisko przy ul. Okulickiego.

W lipcu Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 będzie nieczynna, natomiast z początkiem sierpnia będzie można z niej korzystać na takich samych zasadach jak w czasie roku szkolnego. Zgłoszenia w tej sprawie należy kierować do koordynatora ds. sportu – pana Dariusza Malanowskiego.

Termin

Nazwa wydarzenia/imprezy

Organizator i kontakt

27 czerwca 2015 r. - 28  sierpnia

 

Dni Otwarte: Cykl 16 imprez sportowo – rekreacyjnych

MOSiR - tel. 275 36 95, 605 670 050

 

29 czerwca

Quiz „Bohaterowie lektur” (utrwalanie zdobytych wiadomości z lektur szkolnych)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

29 czerwca

Zajęcia w skansenie (przejazd bryczkami, zwiedzanie skansenu, lekcja muzealna „Życie  dziecka wiejskiego na przełomie XIX-XX wieku”.)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

29 czerwca-31 sierpnia

Dni OtwarteW Smokolandii … Jak wytresować smoka” – to temat przewodni wakacyjnych zajęć organizowanych przez Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu (zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu: wtorki, środy, czwartki  od 29 czerwca 2015 do 31 sierpnia 2015 r. w godz. 11:00 do13:00)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – tel. 24 275 13 56

 

29-30 czerwca

Zajęcia taneczno-sportowe

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

29-30 czerwca

(godz. 9:00-17:00)

Zajęcia dla wychowanków świetlicy (wyjście do: Muzeum Wsi Mazowieckiej,  Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, zabawy i gry na „Jeziórkach”)

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO (przy MOPS-ie) 275 46 44

 

30 czerwca

Piesza wycieczka dla uczniów klas trzecich i piątych – zwiedzanie miejsc kultu religijnego w Sierpcu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

30 czerwca

Wyjazd do Uniejowa (termy w Uniejowie)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

30 czerwca

Wycieczka do Warszawy (zwiedzanie Muzeum Sportu, warsztaty - Pijalnia Czekolady, Stadion Narodowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 3  – tel. 24 275 26 44,  24 275 12 10

 

1 lipca

Wycieczka do ZOO w Płocku

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

1 lipca

Zajęcia sportowo-rekreacyjne,

zajęcia plastyczne

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

2 lipca

Wycieczka do Ośrodka

Wypoczynkowego

w Boguszewcu (park linowy)

GIMNAZJUM MIEJSKIE – tel. 24 275 11 75

 

2 lipca

Warsztaty teatralne dla uczniów klas IV, V

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

3 lipca

Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22

 

6 lipca

Wycieczka do Solca Kujawskiego i Torunia (wejście do Juraparku-Park Dinozaurów, zwiedzanie Starówki w Toruniu)

ZARZĄD OSIEDLA NR 3 – tel. 510 522 262

 

6-11 lipca (godz. 10:00-13:00)

Zajęcia w Świetlicy Artystycznej (czytanie bajek, gry planszowe, zabawy integracyjne)

CENTRUM KULTURY I SZTUKI – tel. 24 275 24 93,  24 275 28 19

 

13-17 lipca (godz. 9:00-14:00)

X Plener Plastyczny „Mała Sztaluga” (warsztaty rozwijania własnych pasji, poszerzenie swojej wiedzy w zakresie sztuk plastycznych)

CENTRUM KULTURY I SZTUKI – tel. 24 275 24 93,  24 275 28 19

 

22 lipca

Wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego i Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie (zwiedzanie z kustoszem Muzeum Wojska Polskiego)

ZARZĄD OSIEDLA NR 1 - tel. 697 095 325

 

27-31 lipca

I termin półkolonii: wycieczka do skansenu, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczka do Płocka, wyjście do Straży Pożarnej w Sierpcu, przewidziany posiłek dwudaniowy (Świetlica Osiedla Nr 6)

ZARZĄD OSIEDLA NR 6  - tel. 600 357 862

 

30 lipca

Wycieczka do Aquaparku Warmia Park Pluski (wycieczka połączona będzie z wykładem w zakresie wód termalnych)

ZARZĄD OSIEDLA NR 2 - tel. 664 965 071

 

3-7 sierpień

II termin półkolonii: wycieczka do Ratusza, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczka do Płocka, wyjście do Biblioteki Miejskiej w Sierpcu, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, odbędzie się konkurs plastyczny z nagrodami, wyjście na basen, przewidziany posiłek dwudaniowy (Świetlica Osiedla Nr 6)

ZARZĄD OSIEDLA NR 6  - tel. 600 357 862

 

3-31 sierpień

godz. 9:00-17:00

Zajęcia dla wychowanków świetlicy (wyjście do: Muzeum Wsi Mazowieckiej,  Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, zabawy i gry na „Jeziórkach”)

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO (przy MOPS-ie) 275 46 44

 

19 sierpień

Wycieczka do Aquaparku w Uniejowie

ZARZĄD OSIEDLA NR 7  - tel. 507 054 067

10-18 sierpień

(godz. 9:00-14:00)

Letnia Akademia Sztuki – Warsztaty Interdyscyplinarne

(tematem przewodnim inspirującym do kreacji teatralnej, tanecznej, plastycznej i muzycznej uczestników Letniej Akademii Sztuki będzie utwór Modesta Musorgskiego „Obrazki z wystawy”)

CENTRUM KULTURY I SZTUKI – tel. 24 275 24 93,  24 275 28 19

 

17-21 sierpień

Półkolonie: wyjście do kina, skansenu, na basen, zapewnione wyżywienie-obiad. Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu, Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu.

ZARZĄD OSIEDLA NR 4  - tel. 692 026 456

29-30 sierpień

DANCE-MANIA IV warsztaty taneczne z Michałem Przybyłą – tegorocznym  finalistą YOU CAN DANCE (zajęcia w 2 grupach wiekowych: I grupa 7-12 lat, II grupa 13-19 lat)

CENTRUM KULTURY I SZTUKI – tel. 24 275 24 93,  24 275 28 19