Burmistrz Miasta Sierpc informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.- projekt z dnia 18 stycznia 2017 r.,przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca w dniu 10 listopada 2016r.

Gmina Miasto Sierpc wystąpiła w dniu 13 grudnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o Wpis do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  ocenie poddawane są jedynie programy przyjęte przez Radę Miasta.

W wyniku dokonanej przez niezależnych ekspertów oceny dokumentu, zostały sformułowane uwagi i wskazówki, które zostały uwzględnione w dokumencie (projekt z dnia 18 stycznia 2017 roku).

Przyjęcie dokumentu do Wykazu programów rewitalizacji jest warunkiem koniecznym w przypadku ubiegania się przez Gminę Miasto Sierpc o fundusze unijne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WM 2014-2020.

Celem konsultacji jest zapoznanie się mieszkańców miasta Sierpc z dokonanymi
w treści dokumentu poprawkami oraz zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.” - projekt z dnia 18 stycznia 2017r.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia od 26 stycznia 2017 r. do dnia 6 lutego 2017 r.

Zbieranie Państwa uwag i/lub propozycji do projektu dokumentu odbywać się będzie
w wersji papierowej lub elektronicznej, za pomocą formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:

 1. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, lub osobiście do siedziby Urzędu (Wydział Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 34- III piętro) oraz Biuro Spraw Obywatelskich).

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy miasta oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej.

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

Formularz zgłaszana uwag do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025

Uchwała 278/XXXIII/2017

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza

Nabór Uzupełniający

członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 127/WIF/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie: ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w Lokalnym programie Rewitalizacji Miasta Sierpca z perspektywa do 2025 r. przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 252/XXVII/2016 z dnia 10 listopada

Nabór uzupełniający trwa od 22 do 28  listopada 2016

 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowywanego i realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpca.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej Sierpca oraz zarządzeń Burmistrza związanych z rewitalizacją.

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH KATEGORII CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI:

1)    1 (jeden) przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji,

2)    2 (dwóch) przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa)

3)    1 (jeden) przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą,

4)    2 (dwóch) przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

 

Zasady Naboru

 1. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego.
 2. Formularze zgłoszeniowe będą ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Kandydat na członka Komisji może reprezentować wyłącznie jedną kategorię podmiotów określonych  pkt 1-4 powyżej (Skład Komitetu).
 4. Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji, o których mowa:
  1. W pkt. 1 tj.: przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz przedstawiciele mieszkańców – składają swój akces samodzielnie, poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego. 
  2. W pkt. 2 – 4 tj.: przedstawiciele: właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa; podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – są zgłaszani przez podmioty, które reprezentują, poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego. 

 

 1. Wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszeniowe należy złożyć

a. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc (w tym przypadku decyduje data wpływu do Urzędu),

c. osobiście w Urzędzie Miasta Sierpc ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc pokój nr. 34 w godzinach urzędowania.

 1. Po zakończeniu procesu naboru zostaje sporządzony protokół.
 2. Osobą do kontaktów jest Pani Beata Bronkau-Rurka: tel.: (24) 275-86-59, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca Nr 132/WIF/2016 r. z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia  naboru uzupełniającego kandydatów do Komitetu Rewitalizacji
 3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca Nr 127/WIF/2016 r. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza

nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 127/WIF/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie: ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Sierpca z perspektywą do roku 2025”,  przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 252/XXVII/2016 z dnia 10 listopada

Burmistrza Miasta Sierpc informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących realizowanego przez Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy miasta oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”. Konsultacje przeprowadzone będą od 27 października 2016r. do 9 listopada 2016r. w formie:

Zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego do projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”.Wypełnione formularze można dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc,

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Sierpcu.

Załączniki:

 1. List Burmistrza podsumowujący prace nad Programem
 2. Formularz zgłaszania uwag
 3. Fiszka projektowa
 4. Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”
 5. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”

 

W dniu 22 września 2016 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu obyła się ostatnia, III sesja szkoleniowa dla pracowników Urzędu w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025” - finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015 r.

Tematem III sesji szkoleniowej było omówienie uwarunkowań prawnych, finansowych i organizacyjnych prowadzenia projektów rewitalizacji oraz prezentacja modeli wdrażania kompleksowych programów rewitalizacji.

Prowadzącym szkolenie była Pani mgr. inż. arch. Dorota Chudowska-Rączka

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPC

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących realizowanego przez Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc,
z perspektywą do roku 2025r.”

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy miasta oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”. Konsultacje przeprowadzone będą od 26 września 2016r. do
3 października 2016r. w formie:

Zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego do projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”. Wypełnione formularze można dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc,

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Sierpcu.

Załączniki:

 1. Formularz zgłaszania uwag
 2. Fiszka projektowa
 3. Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywa do roku 2025”

  

GMINA MIASTO SIERPC

UL. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc

tel. (24) 275-86-86, fax. (24) 275-86-33 www.sierpc.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Dnia 27/09/2016r. znajdziemy czas na omówienie pomysłów, które będą dotyczyły działań społecznych, gospodarczych i inwestycyjnych w obszarze rewitalizacji. Wysłuchamy Państwa propozycji Wizji obszaru rewitalizacji.

WIZJA

Obszar rewitalizacji w Sierpcu stał się przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla każdego. Poprawiły się warunki mieszkaniowe i zwiększyła się liczba dostępnych mieszkań w atrakcyjnej przestrzeni publicznej wysokiej jakości. Obszar przyciąga rozwiniętymi usługami, rzemiosłem i handlem oraz bogatą ofertą aktywizującą przyjazną dla mieszkańców. Zabytkowa przestrzeń włącza lokalną społeczność i turystów, a rozwój turystyki przynosi więcej nowych miejsc pracy.

W dniu 15 września 2016 roku o godzinie 17:00 w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się Debata z mieszkańcami w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Prowadzącą Debatę była Pani Karolina Musielak z Instytutu Rozwoju Miast. W panelu dyskusyjnym udział wzięli również zaproszeni goście reprezentujący różne środowiska w Sierpcu. Wśród nich byli m.in.:

 • Pan Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpc
 • Pani Alina Olszewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu
 • Pan Sławomir Szałkucki – Komendant Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka
 • Pan Piotr Rzeszotarski – Kierownik Działu Przyrodniczego Muzeum Wsi Mazowieckiej, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 6.
 • Pani Zofia Kamińska – Była dyrektor Szkoły Podstawowej nr.2 w Sierpcu. Aktywna działaczka Uniwersytetu III Wieku
 • Pan Jakub Grodzicki – Przedstawiciel ogniska TKKF „Kubuś” w Sierpcu

 Celem debaty było zaprezentowanie możliwych działań mających na celu aktywizację lokalnych interesariuszy w planowaniu, wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych.  Podczas Debaty zaprezentowano obszar rewitalizacji, który został wytyczony dzięki wielokierunkowej analizie wskaźników o charakterze przestrzennym, społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Następnie dyskusja dotyczyła problemu niskiej aktywności mieszkańców Sierpca w wydarzeniach miejskich. Doskonałym tego przykładem była bardzo niska frekwencja podczas debaty. Uczestnicy stwierdzili wspólnie, że potrzebna jest osoba która będzie „zarządzać” wydarzeniami w Sierpcu. Jej zadanie polegałoby na współpracy z mieszkańcami, przedstawicielami władz, lokalnego sektora biznesowego oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu, organizacji oraz promocji wspólnych imprez. Podkreślano również konieczność zacieśniania współpracy na wszystkich szczeblach przy wypracowywaniu wspólnej strategii oraz wizji rozwoju miasta. Wśród pomysłów na aktywizację mieszkańców pojawiła się idea budżetu partycypacyjnego oraz mikro grantów dla osób fizycznych.

 

DSC_0002.jpgDSC_0013.jpgDSC_0028.jpgDSC_0035.jpgDSC_0037.jpgDSC_0109.jpg

 

W dniu 8 września o godzinie 17:00 odbył się drugi spacer badawczy w ramach opracowywanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. W spacerze badawczym wzięli udział mieszkańcy miasta, Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński oraz członkowie zespołu ds. rewitalizacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu. Trasa II spaceru badawczego rozpoczęła się przy budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu a następnie przebiegała następującymi ulicami: Jana Pawła II, Armii Krajowej, Dworcowa, Fredry, Świętokrzyska, Kwiatowa, Wiosny Ludów, Braci Tułodzieckich.

Rozpoczynając spacer badawczy grupa uczestników zwróciła uwagę na potrzebę poprawy jakości chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Kierując się przez Park Solidarności uczestnicy mieli możliwość porozmawiać z mieszkańcami, który aktywnie wypoczywali w parku. Wśród nich były zarówno osoby starsze jak i młodzież. Ci pierwsi zwracali szczególną uwagę na niedostateczną ilość ławek w parkach miejskich. Podkreślano również fakt, iż w Sierpcu brakuje miejsc odpoczynku dla osób starszych. Jako przykładowy pomysł podano utworzenie świetlicy dla osób w podeszłym wieku. Miejsce to służyłoby integracji osób starszych, dając możliwość organizowania spotkań towarzyskich czy też wydarzeń zrzeszających osoby o podobnych zainteresowaniach. Młodzi mieszkańcy naszego miasta zwracali uwagę na potrzebę modernizacji stadionu piłkarskiego oraz zwiększenie ilości siłowni terenowych.

W dalszej części spaceru uczestnicy przeszli wzdłuż ulicy Armii Krajowej. Mieszkańcy bloków przy ulicy Armii Krajowej nr 2 zwrócili uwagę na potrzebę wybudowania miejskiego szaletu oraz zwiększenie ilości TOI-TOI. Ponadto zwrócili uwagę na większą ilości koszy na śmieci oraz małej ilości placów zabaw dla dzieci w ich okolicy. W dyskusji pojawiły się także postulaty budowy ścieżek rowerowych by móc w sposób bezpieczny przemieszczać się po mieście. Bolączką mieszkańców także jest mała liczba miejsc parkingowych na ulicy Płockiej.

Mieszkańcy ulicy Dworcowej zwrócili uwagę na konieczność odnowienia dworca kolejowego, który swych obecnym stanem odstrasza mieszkańców. Ponadto zwrócili uwagę na konieczność budowy parkingów w okolicach dworca kolejowego oraz renowacji wieży ciśnień, a także odnowienie bloków przy ulicy Dworcowej wraz z infrastrukturą.

Osoby przebywające na Jeziórkach tj. ul. Fredry i Świętokrzyskiej podkreślali potrzebę powstania punktu gastronomicznego w tej części miasta, w którym można by spędzić czas wolny.

Z kolei mieszkańcy ulic: Wiosny Ludów i Braci Tułodzieckich wskazywali na potrzebę budowy miejsc parkingowych oraz wymiany fontanny w Parku im. Korczaka, która obecnie negatywnie wpływa na estetykę tego miejsca.

Spacer badawczy spotkał się z dużym odzewem ze strony mieszkańców, którzy z ochotą dzielili się ze swoimi pomysłami i wiążą z projektem rewitalizacji duże nadzieje na zmianę miejskiego krajobrazu i warunków życia.

20160908_175204.jpgDSC_0019.JPGDSC_0028.JPGDSC_0029.JPGDSC_0037.JPG

W dniu 8 września w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu odbył się warsztat w ramach realizowanego przez miasto Sierpc projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. W spotkaniu uczestniczyli: zespół do spraw rewitalizacji, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz sierpeckich jednostek organizacyjnych (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Kultury i Sztuki). Warsztat prowadziła Pani Karolina Musielak z Instytutu Rozwoju Miast. Podczas warsztatu skupiono się na wypracowaniu wizji miasta po rewitalizacji., następnie zespoły merytoryczne (społeczny, gospodarczy, środowiskowy i przestrzenny) skupiły się na wyznaczeniu i spisaniu głównych celów, jakie w ich obszarach specjalizacji stawiane są przed procesem rewitalizacji. Grupy dopisały również konkretne kierunki działań niezbędne do realizacji poszczególnych celów oraz wyznaczniki sukcesu – sposób mierzenia skuteczności zaplanowanych działań.

1a.JPG2a.JPG

 

Szanowni Państwo,     

Nasze miasto przystąpiło do projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ostatnich dniach zakończyliśmy kolejny etap, który miał na celu opracowanie diagnozy oraz wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Dodatkowo spotykaliśmy się podczas spacerów badawczych, gdzie omawialiśmy problemy występujące w Sierpcu.

Kolejny etap, na który serdecznie zapraszamy, to debata, która odbędzie się w dniu 15.09.2016 r. o godzinie 17:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Podczas debaty:

 • zostanie zaprezentowany wytyczony obszar rewitalizacji;
 • zostanie omówiona wizja, cele i kierunki działań.

Wypracowany materiał posłuży nam do prac nad programem, który związany jest z weryfikacją proponowanych obszarów i planowanych rozwiązań.

 

Serdecznie zapraszam

Jarosław Perzyński

Burmistrz Miasta Sierpc

 

 

W dniu 31 sierpnia 2016 r. odbyły się dwa spotkania fokusowe w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. W warsztatach wzięli udział mieszkańcy Sierpca oraz przedstawiciele różnych instytucji reprezentujących nasze miasto. Spotkanie prowadzone było przez ekspertów z Instytutu Rozwoju Miast – Panią Beatę Bujak-Szwaczkę i Karolinę Musielak. Spotkania fokusowe miały formę luźnej rozmowy, podczas której każdy z uczestników mógł wymienić się swoim doświadczeniem oraz obserwacjami na temat problemów dostrzegalnych w Sierpcu. Wśród omawianych przez gości tematów pojawiły się kwestie m.in. dotyczące bezpieczeństwa, jakości życia, sytuacji osób starszych oraz problemu bezrobocia w Sierpcu.

Zebrani goście przyznali, że Sierpc jest miastem bezpiecznym. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że jego największym problemem jest wysokie bezrobocie. To przekłada się na odpływ ludzi młodych z miasta. Dostrzeżono również szereg inicjatyw podejmowanych przez władze lokalne, mających na celu poprawę jakości życia w Sierpcu, jak również poprawę wizualną przestrzeni miejskiej poprzez nasadzenia, porządkowanie terenów zielonych, remont dróg i chodników. Uczestnicy warsztatów zwracali również uwagę na konieczność przeprowadzenia remontu budynków miejskich, małą ilość ścieżek rowerowych oraz  wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miasta.

1.JPG2.JPG

 

Szanowni Państwo,

Nasze miasto przystąpiło do projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania diagnozy i wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Sierpcu.

Kolejnym etapem, na który serdecznie zapraszamy, jest II spacer badawczy, który odbędzie się w dniu 08.09.2016 r. od godziny 17:00. Spotykanie będzie przebiegać według wyznaczonej trasy spaceru tj.:

 • START: Urząd Miejski w Sierpcu
 • ulica Piastowska – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Dworcowa – Fredry – Świętokrzyska – Kwiatowa – Park Andersa – Wiosny Ludów – Braci Tułodzieckich
 • FINAŁ: Urząd Miejski w Sierpcu

Podczas spaceru wspólnie przyjrzymy się planowanym do rewitalizacji obszarom, jak również będzie możliwość wniesienia własnych uwag odnośnie wykorzystania przestrzeni miejskich czy pomysłów na zniwelowanie problemów społecznych, bezpośrednio w obszarach.

Wypracowany materiał posłuży nam do następnego etapu prac nad programem, który związany jest z wyznaczaniem obszarów problemowych w mieście oraz z przygotowaniem pomysłów na projekty rewitalizacyjne w formie fiszek projektowych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału, liczba miejsc jest nieograniczona.

W dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00 odbył się pierwszy spacer badawczy w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. W spacerze badawczym wzięli udział mieszkańcy miasta, Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński, przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast oraz członkowie zespołu ds. rewitalizacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu. Trasa I spaceru badawczego rozpoczęła się przy budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu a następnie przebiegała następującymi ulicami: Płocka, Mickiewicza, Słowackiego, Reymonta, Plater, Kilińskiego, 11 listopada, Farna, Benedyktyńska, Plac Chopina i Narutowicza.

Na początku spaceru badawczego uczestnicy dyskutowali o przestrzeni miejskiej na skrzyżowaniu ulicy Narutowicza i Płockiej. Zwrócono uwagę na potrzebę wyeliminowania barier architektonicznych w celu ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Idąc ulicą Mickiewicza wskazywano na problem dużej prędkości z jaką jeżdżą kierowcy oraz niedostatecznej ilości elementów małej architektury (koszy na śmieci, ławek). Dodatkowo uczestnicy zwrócili uwagę na remont zaniedbanego podwórka, który mieści się za domami stojącymi przy ulicy Płockiej. Mieszkańcy ulicy Słowackiego wśród problemów jakie obserwują w swoim otoczeniu wymieniali brak placu zabaw i świetlicy dla dzieci. Ponadto podkreślano potrzebę utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych.

Podczas przejścia przez dolinę rzeki Sierpienicy dyskutowano o potrzebie zagospodarowania tego fragmentu miasta. Wśród wielu pomysłów pojawiła się idea oczyszczenia koryta rzeki, wyznaczenia ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki oraz stworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców (np. poprzez dostosowanie rzeki do spływów kajakowych).

Idąc ulicami Reymonta, Emilii Plater oraz Kilińskiego zwracano uwagę na niski stan budynków socjalnych, które wymagają stosownego remontu. Ponadto uczestnicy wskazywali na znajdujące się w tym obszarze pustostany. Pomysłem na ich zagospodarowanie jest stworzenie miejsca dla animatorów i fundacji społecznych, które będą integrować oraz aktywizować lokalną społeczność.

Na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Farnej mieszkańcy zwracali uwagę na intensywny ruch pojazdów w tej części miasta oraz jakość chodników. Pan Burmistrz poinformował uczestników spaceru że trwają konsultacje w ramach prac nad obwodnicą Sierpca, która pozwoli na zmniejszenie ruchu w części starego miasta.  

Kolejnym punktem spaceru badawczego był fragment ulic Farnej i Benedyktyńskiej. Wśród pomysłów w ramach projektu rewitalizacji wskazano na drewniany budynek przy ul. Farnej, który jest własnością miasta. Obiekt ten mógłby pełnić szereg funkcji o charakterze społecznym. Zwrócono również uwagę na teren obecnych wykopalisk w ramach poszukiwania sierpeckiego zamku. Jest to bardzo ciekawe i atrakcyjne miejsce, które można wykorzystać w celach  turystycznych.

Ostatnim przystankiem na trasie spaceru badawczego był Plac Chopina. Zwrócono uwagę na drewniany budynek (Plac Chopina 16), który obecnie jest w złym stanie technicznym. Obiekt ten jest własnością miasta jednak wymaga on dużego wkładu pieniężnego na remont. Wśród uwag uczestników pojawiła się idea stworzenia w tym miejscu świetlicy, przeznaczonej dla różnych grup mieszkańców. W części parku znajdującego się przy Placu Chopina uczestnicy spaceru wskazali na potrzebę zagospodarowania tego miejsca. Jednym z pomysłów jest budowa amfiteatru oraz dostosowanie tego miejsca w celu organizacji koncertów oraz innych ważnych wydarzeń publicznych. 

Spacer badawczy spotkał się z dużym odzewem ze strony mieszkańców, którzy z ochotą dzielili się ze swoimi pomysłami i wiążą z projektem rewitalizacji duże nadzieje na zmianę miejskiego krajobrazu i warunków życia.

DSC_0021.JPGDSC_0027.JPGDSC_0037.JPGDSC_0041.JPGDSC_0065.JPGDSC_0067.JPGIMG_8100.JPG

 

Burmistrz Miasta Sierpc zaprasza do składania propozycji projektów do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywa do 2025 r.”

NABÓR TRWA OD 1 DO 12 WRZEŚNIA 2016

Miasto Sierpc realizuje projekt pn.: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do 2025 r, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015 r.

W ramach realizowanych przez Urząd działań uwzgledniających szeroką partycypację społeczną, zapraszamy do składania propozycji projektów do opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji

Do projektów rewitalizacyjnych zakwalifikowane zostaną przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno – funkcjonalnym lub technicznym realizowane na obszarze rewitalizacji.

Zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania ukierunkowane bezpośrednio na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszym na kwestie infrastrukturalne. Propozycje projektów powinny:

 • przyczyniać się do rozwiązywania problemów obszaru rewitalizacji
 • być realizowane na obszarze wskazanym do rewitalizacji (poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.)

Propozycje projektów w sferze infrastrukturalno-przestrzennej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej mogą zgłaszać przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy lub grupy mieszkańców.

Aby zgłosić projekt należy wypełnić Formularz (Formularz)

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczna na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, pok. Nr 34

W przypadku problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować pod numerem telefonu: (24) 275-86-59 (Pani Beata Bronkau-Rurka)

Przykładowe typy projektów społecznych to działania dotyczące:

 • zapobiegania zjawisku bezrobocia,
 • podniesienia bezpieczeństwa,
 • walki z patologiami społecznymi,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • rozwoju zasobów ludzkich.

Przykładowe typy projektów inwestycyjnych to:

 • przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne;
  •  budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury;
  • działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów;
  • zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne;
  • modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną;
  • modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Mapa obszaru rewitalizacji – granice obszaru zostały oznaczone zieloną linią

 

 

 

Szanowni Państwo,

Nasze miasto przystąpiło do projektu pn:. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania diagnozy i wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Sierpcu.

Kolejnym etapem, na który serdecznie zapraszamy, jest spacer badawczy, który odbędzie się w dniu 30.08.2016 r. o godzinie 17:00. Spotykanie będzie przebiegać według wyznaczonej trasy spaceru tj.:

 • START: Urząd Miejski w Sierpcu
 • ulica Piastowska – Płocka – Mickiewicza – Słowackiego – Reymonta – Plater – Kilińskiego -  11 listopada – Farna – Benedyktyńska – Plac Chopina – Narutowicza
 • FINAŁ: Urząd Miejski w Sierpcu

Podczas spaceru wspólnie przyjrzymy się planowanym do rewitalizacji obszarom, jak również będzie możliwość wniesienia własnych uwag odnośnie wykorzystania przestrzeni miejskich czy pomysłów na zniwelowanie problemów społecznych, bezpośrednio w obszarach.

Wypracowany materiał posłuży nam do następnego etapu prac nad programem, który związany jest z wyznaczaniem obszarów problemowych w mieście oraz z przygotowaniem pomysłów na projekty rewitalizacyjne w formie fiszek projektowych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału, liczba miejsc jest nieograniczona.

Poniżej trasa spaceru.

 

 

W dniu 18 sierpnia 2016 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu obyła się kolejna sesja szkoleniowa dla pracowników Urzędu w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025” - finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015 r.

Tematem II sesji szkoleniowej było zapoznanie pracowników Urzędu Miejskiego w Sierpcu z zasadami partycypacji społecznej oraz partnerstwa w procesach rewitalizacji. Druga część szkolenia dotyczyła zaś instrumentów ekonomiczno-społecznych w procesach rewitalizacji.

Prowadzącym szkolenie była Pani mgr. inż. arch. Dorota Chudowska-Rączka

01.JPG02.JPG

 

 

 

 

 

W dniu 13 sierpnia 2016 r., podczas trwającego w mieście Sierpc Festiwalu Smaków, odbyła się impreza animacyjno – edukacyjna w ramach realizowanego przez Miasto Sierpc, projektu pn.: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Celem imprezy było zapoznanie mieszkańców z tematyką rewitalizacji, korzyściami jakie ze sobą niesie dla każdego z nas jak i całego miasta. Spotkanie odbywało się w jednym ze stoisk Urzędu Miejskiego w Sierpcu. Osobą prowadzącą spotkanie był Pan Jarosław Ogrodowski, przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast. W wydarzeniu uczestniczyli również: Koordynator Projektu, Pani Iwona Lewandowska, Członkowie Zespołu ds. rewitalizacji. Podczas imprezy mieszkańcy mieli możliwość porozmawiać o szeroko rozumianej tematyce rewitalizacji oraz wziąć udział w badaniu ankietowym. W „Ankiecie pomysłów” mieszkańcy mogli wyrazić swoje zdanie odnośnie miasta oraz przedstawić propozycję zmian, jakie chcieliby wprowadzić w Sierpcu.

Przeprowadzony został również konkurs pod nazwą „Sierpc moich marzeń”, którego celem było opisanie wizji oraz pomysłów na rozwój miasta. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest podczas nadchodzących imprez z zakresu rewitalizacji, o czym poinformujemy na stronie internetowej Urzędu. Uczestnikom, którzy złożyli najciekawsze prace, przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

Nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach spotkania, dla których zorganizowano atrakcję w postaci konkursu „Foto-zagadka”, związaną z naszym miastem. Na zamieszczonych fotografiach przedstawiających Sierpc na przestrzeni lat, najmłodsi uczestnicy mieli rozpoznać znajdujące się tam miejsca i obiekty.

Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy chętnie odwiedzali nasz pawilon i czynnie uczestniczyli w rozmowach, oraz przygotowanych atrakcjach.

 

DSC_0367.JPGDSC_0371.JPGDSC_0388.JPGDSC_0393.JPGDSC_0403.JPGDSC_0409.JPGDSC_0515.JPG

 

 

Burmistrz Miasta Sierpca

serdecznie zaprasza do stoiska Urzędu Miejskiego w Sierpcu podczas Festiwalu Smaków. 

W festiwalowej i nieformalnej  atmosferze porozmawiajmy o tym

czym jest rewitalizacja i jakie niesie ze sobą korzyści dla mieszkańców i miasta,

porozmawiajmy o propozycjach i pomysłach na to,

w jakim kierunku powinien rozwijać się Sierpc.

 

Zajrzyj do nas 13 sierpnia 2016r.  w godzinach 13.00-18.00.

Twojego głosu nie może zabraknąć !

Wypełnij ankietę pomysłów.

Weź udział w konkursie z nagrodami.

 

REGULAMIN KONKURSU „SIERPC MOICH MARZEŃ”

 

 

 

W dniu 01 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja inaugurująca realizację przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy  o udzielenie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015r.

Konferencję inauguracyjną rozpoczął Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński, który przywitał zgromadzonych gości. Przedstawił on wstępną wizję zmian jakie czekają w najbliższych latach nasze miasto. Jednak, aby móc zrealizować cele w ramach rewitalizacji nie wystarczą tylko działania lokalnych władz. Do pełnego sukcesu niezbędne są również uwagi i pomysły lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz wszystkich mieszkańców Sierpca – słowem, wszystkich, którzy znają problemy występujące w mieście i mają pomysły, jak im zaradzić.

Na konferencji inauguracyjnej gościli również eksperci reprezentujący Instytut Rozwoju Miast, wykonawców opracowań dotyczących diagnozy zjawisk społecznych oraz dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. Wygłosili oni trzy prelekcje dotyczące tematyki rewitalizacji, m.in.:

- Pani Katarzyna Spadło wprowadziła słuchaczy w kwestie formalno-prawne, oraz wytycznych  dotyczących realizacji programów rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020, oraz ustawy z dnia 9 października 2015r., o rewitalizacji.

- Pan Tadeusz Kaźmierak przedstawił problematykę dotyczącą zasad wyznaczania w miastach obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji.

- Pani Anna Kadłubowska przedstawiła założenia metodologiczne, zakres programu oraz szczegółowy harmonogram działań przewidzianych przy realizacji projektu w naszym mieście.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny, w którym goście uczestniczący podczas konferencji mogli zadawać pytania do ekspertów dotyczące rewitalizacji, oraz wyrazić własne przemyślenia odnośnie problemów występujących w mieście. 

 

DYSKUSJA PODCZAS KONFERENCJI INAUGURACYJNEJ

zorganizowanej w dniu 01.08.2016 r.

w ramachprojektu

pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”

Pytanie (Piotr Jaworski; instruktor harcerski,  Członek Zarządu Fundacji DAM Siebie, student etnologii): Jaka jest możliwość udziału organizacji naukowych, takich jak UMK i jego poszczególnych wydziałów (Wydziału Socjologii, Wydziału Etnologii i Antropologii Kulturowej) w realizacji programów rozwoju miasta Sierpca? W jakim stopniu antropologia miasta ma wpływ na takie programy? Czy istnieje możliwość realizacji programów badawczych, prac dyplomowych przy realizacji takiego programu?

Odpowiedź (Anna Kadłubowska, Instytut Rozwoju Miast): Pytanie dotyczy szeroko rozumianego rozwoju miasta Sierpca, a nie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zarówno etnologia, jak i antropologia mają duże znaczenie w projektach, o których Pan mówi. W Lokalnym Programie Rewitalizacji badania społeczne są wykorzystywane na etapie diagnozy. Diagnoza jest już wykonywana, zostanie wykonana i zostanie zamknięta. Natomiast dodatkowo mogą być prowadzone inne badania socjologiczno – naukowe, dotyczące sfery rozwoju miasta, jako całości. W tej sprawie powinniście się kontaktować z Wydziałem Rozwoju Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

Pytanie (Piotr Jaworski): Czy z inicjatywą takich badań ze sfery społecznej wychodzi miasto, czy badający?

Odpowiedź (Anna Kadłubowska, Instytut Rozwoju Miast): To państwo ustalacie kontakty między gminą a NGO-sem. Jeśli polityka społeczno-gospodarcza miasta jest dzisiaj nieaktualna lub wymaga weryfikacji, to macie podstawę do zwrócenia się do Urzędu Miasta z pomysłem wykonania nowych badań. Ale kwestie, o których mówimy nie dotyczą bezpośrednio Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 

W dniu 27 lipca 2016 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu obyła się I sesja szkoleniowa dla pracowników Urzędu w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025” - finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015 r.

Tematem przewodnim I sesji szkoleniowej było wprowadzenie w zagadnienia dotyczące tematyki rewitalizacji m.in.: zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Krajową Politykę Miejską oraz problematykę wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w miastach.

Prowadzącym szkolenie była Pani mgr. inż. arch. Dorota Chudowska-Rączka

 

DSC_0074.JPGDSC_0078.JPGDSC_0080.JPGDSC_0083.JPGDSC_0087.JPG

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Cel projektu:

 1. Tematem wiodącym realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu i planowanym efektem długoterminowym jest ożywienie gospodarcze oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sierpc.
 2. Wypracowanie narzędzi umożliwiających wychodzenie ze sfery ubóstwa i długotrwałego bezrobocia.
 3. Uporządkowanie i renowacja przestrzeni miejskiej, w celu stworzenia atrakcyjnych miejsc do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Wypracowanie mechanizmów finansowania działań rewitalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publiczno – prywatnego.

 Planowane efekty:

 1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025.
 2. Wdrażanie zintegrowanych projektów strategicznych (społeczno – inwestycyjnych).
 3. Uaktywnienie środowisk lokalnych dzięki wykorzystaniu działań edukacyjnych i partycypacji społecznej – budowanie społecznej świadomości.
 4. Wykorzystanie Lokalnego Programu Rewitalizacji jako punktu wyjścia do stworzenia środowiska planistyczno – wykonawczego dla osiągnięcia celów rewitalizacji nastawionych na wprowadzenie długofalowej polityki inicjującej i wdrażającej wieloletnie programy przemian społeczno – gospodarczych oparte o włączenie i partycypację społeczną.

 Wartość projektu: 164.463,00 zł.

 Wkład Funduszy Europejskich: 148.016,70 zł.

 Czas realizacji projektu: od 1 maja 2016 r. do 30 października 2016 r.