Burmistrz Miasta Sierpc informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.- projekt z dnia 18 stycznia 2017 r.,przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca w dniu 10 listopada 2016r.

Gmina Miasto Sierpc wystąpiła w dniu 13 grudnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o Wpis do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  ocenie poddawane są jedynie programy przyjęte przez Radę Miasta.

W wyniku dokonanej przez niezależnych ekspertów oceny dokumentu, zostały sformułowane uwagi i wskazówki, które zostały uwzględnione w dokumencie (projekt z dnia 18 stycznia 2017 roku).

Przyjęcie dokumentu do Wykazu programów rewitalizacji jest warunkiem koniecznym w przypadku ubiegania się przez Gminę Miasto Sierpc o fundusze unijne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WM 2014-2020.

Celem konsultacji jest zapoznanie się mieszkańców miasta Sierpc z dokonanymi
w treści dokumentu poprawkami oraz zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.” - projekt z dnia 18 stycznia 2017r.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia od 26 stycznia 2017 r. do dnia 6 lutego 2017 r.

Zbieranie Państwa uwag i/lub propozycji do projektu dokumentu odbywać się będzie
w wersji papierowej lub elektronicznej, za pomocą formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:

 1. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, lub osobiście do siedziby Urzędu (Wydział Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 34- III piętro) oraz Biuro Spraw Obywatelskich).

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy miasta oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej.

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

Formularz zgłaszana uwag do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025

Uchwała 278/XXXIII/2017

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza

Nabór Uzupełniający

członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 127/WIF/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie: ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w Lokalnym programie Rewitalizacji Miasta Sierpca z perspektywa do 2025 r. przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 252/XXVII/2016 z dnia 10 listopada

Nabór uzupełniający trwa od 22 do 28  listopada 2016

 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowywanego i realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpca.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej Sierpca oraz zarządzeń Burmistrza związanych z rewitalizacją.

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH KATEGORII CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI:

1)    1 (jeden) przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji,

2)    2 (dwóch) przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa)

3)    1 (jeden) przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą,

4)    2 (dwóch) przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

 

Zasady Naboru

 1. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego.
 2. Formularze zgłoszeniowe będą ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Kandydat na członka Komisji może reprezentować wyłącznie jedną kategorię podmiotów określonych  pkt 1-4 powyżej (Skład Komitetu).
 4. Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji, o których mowa:
  1. W pkt. 1 tj.: przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz przedstawiciele mieszkańców – składają swój akces samodzielnie, poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego. 
  2. W pkt. 2 – 4 tj.: przedstawiciele: właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa; podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – są zgłaszani przez podmioty, które reprezentują, poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego. 

 

 1. Wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszeniowe należy złożyć

a. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc (w tym przypadku decyduje data wpływu do Urzędu),

c. osobiście w Urzędzie Miasta Sierpc ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc pokój nr. 34 w godzinach urzędowania.

 1. Po zakończeniu procesu naboru zostaje sporządzony protokół.
 2. Osobą do kontaktów jest Pani Beata Bronkau-Rurka: tel.: (24) 275-86-59, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca Nr 132/WIF/2016 r. z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia  naboru uzupełniającego kandydatów do Komitetu Rewitalizacji
 3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca Nr 127/WIF/2016 r. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza

nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 127/WIF/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie: ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Sierpca z perspektywą do roku 2025”,  przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 252/XXVII/2016 z dnia 10 listopada

Burmistrza Miasta Sierpc informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących realizowanego przez Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy miasta oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”. Konsultacje przeprowadzone będą od 27 października 2016r. do 9 listopada 2016r. w formie:

Zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego do projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”.Wypełnione formularze można dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc,

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Sierpcu.

Załączniki:

 1. List Burmistrza podsumowujący prace nad Programem
 2. Formularz zgłaszania uwag
 3. Fiszka projektowa
 4. Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”
 5. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”

 

W dniu 22 września 2016 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu obyła się ostatnia, III sesja szkoleniowa dla pracowników Urzędu w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025” - finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015 r.

Tematem III sesji szkoleniowej było omówienie uwarunkowań prawnych, finansowych i organizacyjnych prowadzenia projektów rewitalizacji oraz prezentacja modeli wdrażania kompleksowych programów rewitalizacji.

Prowadzącym szkolenie była Pani mgr. inż. arch. Dorota Chudowska-Rączka

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPC

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących realizowanego przez Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc,
z perspektywą do roku 2025r.”

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy miasta oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”. Konsultacje przeprowadzone będą od 26 września 2016r. do
3 października 2016r. w formie:

Zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego do projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”. Wypełnione formularze można dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc,

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Sierpcu.

Załączniki:

 1. Formularz zgłaszania uwag
 2. Fiszka projektowa
 3. Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywa do roku 2025”

  

GMINA MIASTO SIERPC

UL. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc

tel. (24) 275-86-86, fax. (24) 275-86-33 www.sierpc.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Dnia 27/09/2016r. znajdziemy czas na omówienie pomysłów, które będą dotyczyły działań społecznych, gospodarczych i inwestycyjnych w obszarze rewitalizacji. Wysłuchamy Państwa propozycji Wizji obszaru rewitalizacji.

WIZJA

Obszar rewitalizacji w Sierpcu stał się przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla każdego. Poprawiły się warunki mieszkaniowe i zwiększyła się liczba dostępnych mieszkań w atrakcyjnej przestrzeni publicznej wysokiej jakości. Obszar przyciąga rozwiniętymi usługami, rzemiosłem i handlem oraz bogatą ofertą aktywizującą przyjazną dla mieszkańców. Zabytkowa przestrzeń włącza lokalną społeczność i turystów, a rozwój turystyki przynosi więcej nowych miejsc pracy.

W dniu 15 września 2016 roku o godzinie 17:00 w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się Debata z mieszkańcami w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Prowadzącą Debatę była Pani Karolina Musielak z Instytutu Rozwoju Miast. W panelu dyskusyjnym udział wzięli również zaproszeni goście reprezentujący różne środowiska w Sierpcu. Wśród nich byli m.in.:

 • Pan Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpc
 • Pani Alina Olszewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu
 • Pan Sławomir Szałkucki – Komendant Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka
 • Pan Piotr Rzeszotarski – Kierownik Działu Przyrodniczego Muzeum Wsi Mazowieckiej, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 6.
 • Pani Zofia Kamińska – Była dyrektor Szkoły Podstawowej nr.2 w Sierpcu. Aktywna działaczka Uniwersytetu III Wieku
 • Pan Jakub Grodzicki – Przedstawiciel ogniska TKKF „Kubuś” w Sierpcu

 Celem debaty było zaprezentowanie możliwych działań mających na celu aktywizację lokalnych interesariuszy w planowaniu, wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych.  Podczas Debaty zaprezentowano obszar rewitalizacji, który został wytyczony dzięki wielokierunkowej analizie wskaźników o charakterze przestrzennym, społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Następnie dyskusja dotyczyła problemu niskiej aktywności mieszkańców Sierpca w wydarzeniach miejskich. Doskonałym tego przykładem była bardzo niska frekwencja podczas debaty. Uczestnicy stwierdzili wspólnie, że potrzebna jest osoba która będzie „zarządzać” wydarzeniami w Sierpcu. Jej zadanie polegałoby na współpracy z mieszkańcami, przedstawicielami władz, lokalnego sektora biznesowego oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu, organizacji oraz promocji wspólnych imprez. Podkreślano również konieczność zacieśniania współpracy na wszystkich szczeblach przy wypracowywaniu wspólnej strategii oraz wizji rozwoju miasta. Wśród pomysłów na aktywizację mieszkańców pojawiła się idea budżetu partycypacyjnego oraz mikro grantów dla osób fizycznych.

 

DSC_0002.jpgDSC_0013.jpgDSC_0028.jpgDSC_0035.jpgDSC_0037.jpgDSC_0109.jpg