BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Perzyński

ul. Piastowska 11a , 09-200 Sierpc, sekretariat - pokój nr 12 A
Tel. (24) 275-86-86; Fax (24) 275-86-33;

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jarosław Perzyński urodził się w 1979 r. w Sierpcu. Z wykształcenia magister inżynier ekonomii (Prywatna Szkoła Biznesu i Administracji). Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi z budżetu UE oraz na Politechnice Gdańskiej z zakresu zarządzania projektami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi.

Już jako student rozpoczął pracę zawodową w branży telekomunikacyjnej. Przez dziesięć lat realizował z sukcesem projekty dla największych firm w Polsce. W 2009 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu E-Telbank Sp. z o.o., spółki stanowiącej część Grupy Exatel S.A./PGE S.A. Funkcję tą piastował do 2011 r.

W międzyczasie rozwijał swoje własne przedsięwzięcie stając się współwłaścicielem księgarni internetowej Drops.pl, a następnie właścicielem Wydawnictw Naukowo Technicznych Sp. z o.o. Jako przedstawiciel wiodącego wydawnictwa akademickiego na rynku polskiej książki został powołany w 2012 r. na stanowisko członka Rady Polskiej Izby Książki. Reprezentując powyższe stowarzyszenia referował na forum Komisji Europejskiej problemy z jakimi borykają się wydawnictwa na rynku książki.

W listopadzie 2014 r., w drugiej turze wyborów, został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Sierpca.

21 października 2018 r. w pierwszej turze został ponownie wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Sierpca.

Wolny czas spędza wspólnie z rodziną: żoną Elą oraz dziećmi: synem Kamilem i córką Basią. Jego pasją są podróże oraz sport, a przede wszystkim bieganie.

 

ZADANIA/KOMPETENCJE BURMISTRZA
Do burmistrza należą sprawy:

 • budownictwa i architektury,
 • drogownictwa,
 • działalności gospodarczej,
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • finansowe i egzekucji administracyjnej,
 • geodezji i kartografii,
 • gospodarki mieniem komunalnym,
 • inwestycji miejskich,
 • planowania przestrzennego,
 • planowania gospodarczego,
 • polityki kadrowej urzędu,
 • rolnictwa,
 • stanu cywilnego,
 • współpracy z innymi samorządami i z zagranicą,
 • promocji miasta,
 • obronne, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej urzędu.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad  następującymi wydziałami, komórkami organizacyjnymi i stanowiskami:

 • Wydziałem Architektury i Gospodarki Gruntami,
 • Wydziałem Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
 • Urzędem Stanu Cywilnego,
 • Inspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego,
 • Biurem ds. Promocji i Komunikacji,
 • Inspektorem ds. Płac.

Pełni funkcję właściciela miejskich spółek komunalnych:

 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o.
 • Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

 wfrydrychowicz

Waldemar Frydrychowicz

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

 

 

 

zdlugokecki

Zbigniew Długokęcki

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, Biuro Rady - I piętro, pokój nr 11

tel. 24/ 275 - 86-30

 

Dariusz Malanowski

Przewodniczący

Rady Miejskiej Sierpca


 

Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, Biuro Rady - I piętro, pokój nr 11

tel. 24/ 275 - 86-30


Obowiązki:

1)zwołuje sesje Rady Miejskiej,

2)zwołuje w ciągu 7 dni sesje na wniosek złożony przez Burmistrza lub przez 1/4 składu Rady,

3) przewodniczy obradom Rady Miejskiej lub wyznacza zastępcę,

4) ustala porządek obrad i tryb przyjmowania poprawek,

5) przedkłada Radzie Miasta informację o pracach podejmowanych przez niego między sesjami,

6) przyjmuje poprawki do projektów uchwał (przed sesją),

7) nadzoruje pracę sekretariatu Rady Miejskiej,

8) odpowiada za terminowe przedkładanie interpelacji radnych składanych w okresie między sesjami,

9) kieruje do Komisji sprawy wynikłe w okresie między sesjami jeśli nie były one wcześniej ujęte w planach pracy Komisji,

10) przewodniczy pierwszemu posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej,

11) w ustalonym terminie i miejscu sprawuje dyżury,

12) prowadzi korespondencję,

13) dba o autorytet Rady Miejskiej.


 Uprawnienia:

1) przedstawia wykładnię Statutu po zasięgnięciu opinii radcy prawnego,

2) korzysta z pomocy prawnej w nieograniczonym zakresie, zapewniając tę pomoc również pozostałym Radnym,

3) proponuje sposób głosowania spraw nietypowych, nie ustalonych ustawą ani niniejszym Statutem,

4) powołuje zespoły doradcze,

5) wyznacza przewodniczącego obrad spośród wiceprzewodniczących,

6) stawia wnioski personalne w stosunku do osób wybieranych i powoływanych.

Jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych przewodniczący Rady Miejskiej nie może pełnić swojej funkcji jego obowiązki i uprawnienia przechodzą na wskazanego przez Radę Miejską wiceprzewodniczącego. Zastępowanie przewodniczącego Rady Miejskiej nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Piotr Przemysław Nowakowski

Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, sekretariat - pokój nr 12 A
Tel. (24) 275-86-86; Fax (24) 275-86-33 
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodowity sierpczanin, absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Magister zarządzania gospodarczego o specjalizacji zarządzanie zasobami ludzkimi.

Pracował w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie, a od 2015 roku pracownik Urzędu Miejskiego w Sierpcu na stanowisku asystenta burmistrza.

Od listopada 2017 roku, po ustawowej likwidacji stanowisk doradców i asystentów w samorządach, pracownik administracji w Biurze ds. Promocji i Komunikacji.

Jest pasjonatem sportu oraz członkiem zarządu MKS Mazur Sierpc, a także miłośnikiem przyrody.

 

Do zastępcy burmistrza należą sprawy:

 • edukacji,
 • gospodarki komunalnej,
 • gospodarki mieszkaniowej,
 • informatyzacji,
 • kultury,
 • ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • polityki społecznej,
 • porządku publicznego,
 • robót publicznych,
 • sportu,
 • zdrowia,
 • koordynacja działań i kierowanie pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zastępca burmistrza pełni nadzór nad następującymi wydziałami, komórkami organizacyjnymi i stanowiskami:

 • Wydziałem Oświaty i Kultury,
 • Wydziałem Spraw Społecznych i Komunalnych,
 • Strażą Miejską,
 • Wydziałem Inwestycji i Remontów,
 • Biurem Zamówień Publicznych.

W zakresie realizacji zadań miasta zastępca sprawuje nadzór nad:

 • szkołami podstawowymi,
 • przedszkolami miejskimi,
 • miejskimi placówkami kultury:

          - Centrum Kultury i Sztuki
          - Miejską Biblioteką Publiczną
          - Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca

 • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Zastępca burmistrza sprawuje funkcję burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków oraz wydaje, na podstawie upoważnienia burmistrza, decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.