ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIA


Burmistrz Miasta uprzejmie zaprasza mieszkanki Sierpca na bezpłatne profilaktyczne badania cytologiczne (panie w wieku 25 – 59 lat, które w ostatnich trzech latach nie korzystały z badań) oraz mammograficzne (panie w wieku 50 – 69 lat, które nie badały się w ostatnich dwóch latach), przeprowadzane przez personel warszawskiego Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Badania będą wykonywane w dniach 13, 14, 15 oraz 18 i 19 października br. w godz. 10.30 – 18.00 w cytomammobusie zaparkowanym na stadionie miejskim – wejście od ulicy Świętokrzyskiej.

Należy ze sobą zabrać Dowód Osobisty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

29 września 2010r. (środa), godz. 12.00, Urząd Miejski


Porządek dzienny obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z XLIV sesji z 28 lipca 2010r.

4. Informacje i komunikaty przewodniczącego RM, przewodniczących Komisji oraz przewodniczącego Klubu Radnych.

5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta 2010r.

9. Uchwała RM ws udzielenia pomocy finansowej dla gminy Miasto Płock.

10. Uchwała RM ws udzielenia pomocy finansowej dla gminy Miasto Pułtusk.

11. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat.

12. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja w trybie bezprzetargowym.

13. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy ul. Targowej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

14. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy ul. Malinowej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

15. Uchwała RM ws oddania w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kilińskiego w drodze bezprzetargowej.

16. Uchwała RM ws nadania nazwy nowo powstałym ulicom w rejonie Zarządu Osiedla Nr 6 w Sierpcu.

17. Uchwała RM ws nadania nazwy nowo powstałej ulicy w rejonie Zarządu Osiedla Nr 2 w Sierpcu.

18. Uchwała RM ws zmiany uchwały nr 343/XXXIX/2010 z dnia 18.03.2010r. ws ustalenia dziennej stawki opłaty targowej na terenie miasta Sierpca.

19. Uchwała RM ws przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Sierpca”.

20. Uchwała RM ws nadania imienia hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 .

21. Uchwała RM ws rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Szk. Podst. Nr 3.

22. Uchwała RM ws utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych.

23. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sierpca za I półrocze 2010 roku.

24. Komunikaty.

25. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                      Z poważaniem


                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                             /-/ mgr Marek Chrzanowski

W związku z realizacją projektu "Otwórz się na wiedzę"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tytuł projektu: "Kajakiem po inicjatywy lokalne"
 

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Termin realizacji: wrzesień-październik 2010 roku
Całkowita wartość projektu: 49 989,01 zł
Kwota dofinansowania: 100% EFS
Cel projektu: kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności kajakarstwo

 


 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia
poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich"