Przejdź do treści
Facebook Instagram

RODO

Co to jest RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca. Dane kontaktowe: tel. +48 24 275 86 86, info@sierpc.pl.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • związanych z zatrudnieniem i wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • związanych z zatrudnieniem, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie dodatkowych danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”,
 • dochodzenia roszczeń związanych z zatrudnieniem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

Jak długo będziemy wykorzystywać dane?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania stosunku będącego podstawą zatrudnienia oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia związane z zatrudnieniem,
 • czas do momentu wycofania zgody.

Jakie mają Państwo prawa?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • na zasadach określonych w RODO.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
 • innym administratorom, np. ubezpieczycielom.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Jak można skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych osobowych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@sierpc.pl

Najnowsze wiadomości