Przejdź do treści
Facebook Instagram

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sierpc.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-15.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Jabłońska, adres e-mail do osoby odpowiedzialnej, info@sierpc.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB INNEGO

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wejście do obiektu:

 • stanowisko postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami jest usytuowane blisko wejścia do obiektu oraz wejścia do windy, zostało właściwie oznakowane znakiem poziomym oraz znakiem pionowym.
 • z poziomu parkingu zapewniony dostęp do budynku urzędu windą.
 • nawierzchnia schodów jest wykonana z betonowego polbruku odpornego na poślizg. Krawędzie stopni schodów wyróżniają się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. Poręcze zostały zamontowane po obu stronach biegu schodów;
 • automatycznie rozsuwane drzwi wejściowe zostały oznaczone kontrastowymi pasami. Dwie pary drzwi prowadzących z przedsionka (z jednej strony do Urzędu Stanu Cywilnego, a z drugiej strony do Urzędu Miejskiego) są ciężkie, a ich otwieranie może powodować trudności. Obie pary drzwi zostały kontrastowo oznaczone;
 • dojście z najbliższego przystanku/przejścia dla pieszych/skrzyżowania nie zostało wyposażone w ścieżki prowadzące. Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku Urzędu nie zastosowano ramp krawężnikowych
  – chodnik został nieco obniżony, ale krawężnik jest zbyt wysoki. Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano zmianę faktury nawierzchni, ale przestrzeń pomiędzy krawężnikiem a jezdnią zawiera poważne ubytki.
 • na najbliższych przejściach dla pieszych nie zastosowano sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Chodnik prowadzący do budynku Urzędu jest wąski,
  a na jednym z jego odcinków wystają schodki prowadzące do sklepów, które mogą stanowić zagrożenie i utrudniają przejazd wózkiem. Nawierzchnia chodnika jest nierówna.

Wnętrze budynku:

 • W budynku Urzędu brakuje kontrastu między obszernymi powierzchniami, takimi, jak ściany, podłogi, drzwi czy sufity a elementami informującymi o potencjalnym zagrożeniu, jak np. zmiana poziomu w przypadku schodów.
 • Pomiędzy obszernymi powierzchniami a elementami ułatwiającymi orientację (takimi, jak włączniki światła, klamki czy poręcze) występuje bardzo słaby kontrast. Wszystkie powierzchnie oraz elementy wyposażenia w sali konferencyjnej są utrzymane w jednej kolorystyce i nie kontrastują ze sobą;
 • W budynku Urzędu nie zapewniono wystarczającego kontrastu między podłogą a ścianami oraz ścianami a framugami drzwi i drzwiami. Brakuje kontrastu pomiędzy ścianami a oszklonymi drzwiami. W przestrzeni obsługi interesanta na parterze występuje słaby kontrast pomiędzy ścianami a podłogą;
 • Rzuty kondygnacji umieszczone na każdym piętrze nie są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku Urzędu brakuje znaków wskazujących kierunek ruchu. Na tabliczkach umieszczonych na drzwiach poszczególnych pokojów nie zapewniono kontrastu. Ponadto tabliczki zostały zawieszone zbyt wysoko, przez co znaki są trudne do odczytania z pozycji siedzącej;
 • Znaki informujące o funkcji urzędnika pracującego w danym pokoju są umieszczone każdorazowo na tej samej, odpowiedniej wysokości przy drzwiach, jednak nie zapewniono na nich kontrastu.
 • Oznaczenia numerów pięter są widoczne z klatki schodowej, cyfry  kontrastują z tłem;
 • W budynku Urzędu część informacji pisemnych wykonana jest czcionką szeryfową, a wielkość liter nie została dostosowana do odległości, z której należy ją czytać (tak, jak w przypadku tabliczek przy drzwiach informujących o funkcji urzędnika).
 • Część drzwi w budynku Urzędu (np. drzwi do toalet) mają szerokość 80 cm i mniejszą. Klamki nie mają okrągłego profilu, a ich osi są zlokalizowane na wysokości 108 cm.

Punkt obsługi klienta, lada recepcyjna, kasa

 • stanowiska obsługi klienta zostały wyposażone w stanowiskową pętlę indukcyjną;
 • kasa została wyposażona w stanowiskową pętlę indukcyjną;
 • w budynku zapewniono  zdalny dostęp do tłumacza Polskiego Języka Migowego;
 • recepcja umieszczona w strefie obsługi klienta nie została wyróżniona przez elementy architektury i wizualny kontrast. W strefie obsługi klienta twarze pracowników nie są równomiernie oświetlone, światło jest zbyt słabe, a widoczność pogarszają umieszczone za nimi okna (nie zastosowano wystarczająco mocnego oświetlenia kontrującego);

Dostępna toaleta

 • na parterze budynku Urzędu  zapewniono  toaletę dostępną dla osób o szczególnych potrzebach;

Komunikacja pionowa i pozioma

 • budynek Urzędu został wyposażony w windę, która zapewnia komunikację pionową w budynku również osobom z problemami ruchowymi, w tym poruszającymi się na wózku.
 • Powierzchnie spoczników schodów nie posiadają wykończenia wyróżniającego je odcieniem, kolorem lub fakturą. W przestrzeni, w której znajdują się spoczniki schodów ze ścian wystają parapety, które zawężają bieg ciągu komunikacyjnego. Krawędzie stopni schodów nie wyróżniają się barwą kontrastującą z barwą podłoża. Poręcze mają śliską powierzchnię, odbijają światło i nie są przedłużone przed początkiem i za końcem schodów;
 • W budynku Urzędu wzdłuż korytarzy nie zostały poprowadzone poręcze;
 • W holu brakuje ścieżki prowadzącej do recepcji/punktu informacyjnego;

Podsumowanie w zakresie dostępności architektonicznej budynku:

 • wejście umożliwiające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne;
 • możliwość skorzystania z windy – zapewniająca dostanie się do budynku Urzędu na poszczególne jego kondygnacje;
 • możliwość zaparkowania na kopercie własnym samochodem przed Urzędem na miejscu dla osób niepełnosprawnych;
 • na parterze obsługa przez Biuro Spraw Obywatelskich;
 • możliwość pomocy pracowników na miejscu (asysta, pomoc w przemieszczaniu się po budynku, udzielanie kompleksowej informacji itp.);
 • możliwość wejścia z psem asystującym;
 • istnieje możliwości skorzystania ze wsparcia tłumacza Polskiego Języka Migowego;
 • istnieje możliwości skorzystania z pętli indukcyjnej w obiekcie;
 • zapewniono dostępną toaletę;
 • w budynku Urzędu brakuje kontrastu między obszernymi powierzchniami, takimi jak: ściany, podłogi, drzwi czy sufity a elementami informującymi o potencjalnym zagrożeniu, jak np. zmiana poziomu w przypadku schodów.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB INNEGO

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

Najnowsze wiadomości

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana

Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

 • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2.
 • alejki piesze,
 • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą,
 • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.