Przejdź do treści
Facebook Instagram

Gospodarka odpadami

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 wrześnie 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sierpca zawiadamia, że uchwałą nr 559/LXXI Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 13 121 z 8 grudnia 2022 r.) dokonano zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Nie nieruchomości zamieszkałych

Od dnia 1 stycznia 2023 r. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, zamieszkałych wynosi 29,00 miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (bez kompostownika).

Należna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których właściciele kompostują bioodpady – stanowiące odpady komunalne – w kompostowniku przydomowym (odpady zbierane w sposób selektywny) wynosi 26,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Wobec powyższego wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady – stanowiące odpady komunalne – w kompostowniku przydomowym wynosi 3,00 zł od jednego mieszkańca.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi dwukrotność stawki miesięcznej za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość tj. 58,00 .

Wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn aktualnej stawki opłat i danych zawartych w deklaracji złożonej do Burmistrz Miasta Sierpca. Właściciel nieruchomości nie będzie zobowiązany do złożenia nowej deklaracji, jeżeli nie nastąpiła zmiana ilości osób lub zmiana sposobu postępowania z bioodpadami.

Mieszkańcy otrzymają stosowne Zawiadomienie wraz z decyzjami podatkowymi na 2023 r.

Pouczenie: Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z poźn. zm.), zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zasady segregacji odpadów

Papier

Co można wrzucać:

 • opakowania z papieru i tektury
 • gazety i ulotki
 • zeszyty, papier biurowy
 • kartony, torby papierowe

Czego nie wyrzucać:

 • zatłuszczonego papieru lub zabrudzonego żywnością
 • opakować z jakąkolwiek zawartością
 • tapet, kalki technicznej
 • lakierowanego lub foliowanego papieru
 • pampersów

Szkło

Co można wrzucać:

 • puste szklane butelki
 • słoiki i inne opakowania szklane
 • puste opakowania po kosmetykach

Czego nie wrzucać:

 • naczyń żaroodpornych, kieliszków, kryształów
 • żarówek, świetlówek, kineskopów
 • porcelany (kubków, talerzy, doniczek)
 • szkła okiennego, luster
 • szklanych opakowań po lekach i chemikaliach

Bio

Co można wyrzucać:

 • obierki warzyw i owoców
 • skorupki jajek
 • fusy po kawie i herbacie
 • czerstwe pieczywo
 • kwiaty cięte, doniczkowe wraz z ziemią, trawę, rozdrobnione gałęzie

Czego nie wyrzucać:

 • roślin porażonych chorobami
 • kości zwierząt
 • mięsa i padliny zwierząt
 • oleju jadalnego
 • drewna impregnowanego
 • leków
 • opakować nie ulegających biodegradacji, w których zbierano bioodpady

Metale i tworzywa sztuczne

Co można wrzucać:

 • opakowania plastikowe
 • puste opakowania po żywności
 • plastikowe oraz metalowe nakrętki i pokrywki
 • folie i torebki z tworzyw sztucznych
 • puszki oraz folie aluminiowe
 • opakowania wielomateriałowe (np.. kartony po sokach)
 • butelki PET

Czego nie wrzucać:

 • opakowań po olejach, smarach i lakierach
 • opakowań po środkach chemicznych, środkach ochrony roślin
 • opakowań po lekach
 • opakowań po farbach, aerozolach, zużytych baterii
 • silikonu, gumy, styropianu

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Co można wrzucać:

 • zabrudzony papier
 • opakowania z zawartością
 • mięso i kości
 • potrawy gotowane
 • zimny popiół
 • produkty mleczne

Czego nie wyrzucać:

 • odpadów podlegających selektywnej zbiórce
 • przeterminowanych leków
 • zużytych baterii
 • odpadów wielkogabarytowych
 • opon
 • sprzętów elektrycznych i elektronicznych
Infografika pt. Zasady segregacji odpadów

Uchwała nr 236/XXXII/2020 z dnia 15.07.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sierpc

Uchwała nr 237/XXXII/2020 z dnia 15.07.2020 w sprawie ustalenia szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała nr 238/XXXII/2020 z dnia 15.07.2020 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc

Uchwała nr 239/XXXII/2020 z dnia 15.07.2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do pobrania)

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sierpc za rok 2020

Najnowsze wiadomości