Przejdź do treści
Facebook Instagram

Punkt obsługi przedsiębiorcy

Miasto Sierpc położone jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, nad rzeką Sierpienicą, w powiecie sierpeckim. Jest to gmina miejska, której siedziba mieści się w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a.

W granicach administracyjnych miasta istnieje łącznie 67,019 km dróg gminnych, z czego 37,830 km posiada nawierzchnię asfaltową, 1,700 km posiada nawierzchnie betonową i 4,150 km nawierzchnię z kostki. Przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 10 o długości ok. 4 km, drogi wojewódzkie 541 i 560, a także drogi powiatowe o łącznej długości ok. 10,5 km. Przez miasto przebiegają linie kolejowe: nr 33 relacji Kutno-Brodnica oraz nr 27 relacji Nasielsk – Toruń Wschodni.

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne. Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawy pojazdów samochodowych oraz szeroko rozwinięta branża kosmetyczno-fryzjerska. Istotną rolę w rozwoju funkcji turystycznej odgrywa gastronomia. Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień 02.01.2022 r.:

 • ilość zarejestrowanych i aktywnych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w mieście Sierpc to około 1000 podmiotów.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone dla miasta Sierpca, zajmują łącznie powierzchnię ok. 1422 ha, co stanowi ok. 76% powierzchni całego miasta. Duży stopień pokrycia planami miejscowymi jest korzystnym zjawiskiem z punktu widzenia kształtowania polityki przestrzennej, gdyż umożliwia spójne i całościowe kreowanie ładu przestrzennego. Na terenie miasta Sierpca obowiązuje 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (stan na 30.09.2023 r.). W opracowaniu aktualnie jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo – wschodniej części miasta Sierpca – etap II, który stanowi jedną z ostatnich enklaw we wschodniej części miasta nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty projektem zajmuje powierzchnię ok. 128,5 ha, położony jest w południowo-wschodniej części miasta Sierpc, w rejonie ulic: Płockiej, Białobłockiej, Lipowej i Adama Mickiewicza.

 

Oferta terenów inwestycyjnych znajduje się tuPAIH Generator – baza ofert terenów inwestycyjnych w Polsce

System Informacji Przestrzennejhttps://sip.gison.pl/sierpcmiasto

Czynnikiem istotnie kształtującym rozwój Sierpca jest jego dogodne położenie komunikacyjne, tj. przy drogach o znaczeniu krajowym i regionalnym łączących ważne ośrodki miejskie Mazowsza i Kujaw – Warszawy, Płocka oraz Torunia i Bydgoszczy. Jest to również ważny węzeł kolejowy. Atuty miasta wynikające z jego dostępności komunikacyjnej powinny zostać wykorzystane do rozwoju stref aktywności gospodarczej, gdyż jest to jeden z głównych czynników „przyciągających” inwestorów. Sierpc posiada możliwości wytyczenia nowych terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową niezależnie od istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej dzięki rezerwom terenów na obrzeżach miasta. Na terenie miasta Sierpca wskazuje się również obszary, na których dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Według danych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu na koniec roku 2022 Spółka eksploatowała 77,6 km sieci wodociągowej oraz 46,6 km sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki z obszaru miasta Sierpca odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków o przepustowości 6500m3/d zlokalizowanej przy ul. Bojanowskiej. Miejska oczyszczalnia ścieków składa się z trzech stopni oczyszczania: mechanicznego, biologicznego i chemicznego.

Sieć elektroenergetyczna

Przez teren miasta przebiegają sieci elektroenergetyczne o napięciach 200kV i 100 kV.

Zlokalizowana jest następująca istniejąca infrastruktura techniczna elektroenergetyczna dystrybucyjna będąca na majątku i pozostająca w eksploatacji Spółki ENERGA-OPERATOR SA:

 • linia napowietrzna 110 kV relacji: GPZ Płock (PLO) – GPZ Sierpc (SRC),
 • linia napowietrzna 110 kV relacji: GPZ Sierpc (SRC) – GPZ Bojanowo (BOJ),
 • linia napowietrzna 110 kV relacji: GPZ Bojanowo (BOJ) – GPZ Żuromin (ZRM),
 • stacja elektroenergetyczna 110 kV (GPZ) Sierpc (SRC),
 • stacja elektroenergetyczne 110 kV (GPZ) Bojanowo (BOJ),
 • linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia (SN),
 • linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nn-0,4 kV),
 • stacje elektroenergetyczne SN,
 • infrastruktura teletechniczna (kable teletechniczne ziemne, kanalizacja teletechniczna, światłowody).

W większości przypadków linie energetyczne SN 15 kV na terenach zurbanizowanych wykonane są jako kablowe, natomiast istnieje część linii rozdzielczych SN 15 kV na terenach obecnie niezabudowanych, wykonanych jako napowietrzne.

Sieć gazowa

Na terenie miasta funkcjonuje rozdzielcza sieć gazowa dostarczająca gaz do budynków. Gaz do sieci rozdzielczej trafia z gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Płock-Sierpc (przebiegający poza granicami miasta Sierpca) poprzez stację redukcyjną I stopnia zlokalizowaną przy wschodniej granicy miasta we wsi Borkowo Kościelne. Przepustowość stacji docelowa Q = 20000 nm3/h, obecnie wynosi 9000 nm3/h. Od stacji gaz jest rozprowadzany gazociągiem średniego ciśnienia.

Ciepłownia miejska

Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o. posiada dwa źródła wytwarzania ciepła systemowego dla miasta. Oba zlokalizowane są przy ul. Przemysłowej.

Pierwsze stanowi kotłownia, w której zainstalowane są 2 kotły węglowe                   wodno-rusztowe typu WR-10 o łącznej mocy cieplnej 16 MW. Drugie źródło to cztery kogeneracyjne silniki gazowe o łącznej mocy cieplnej 5,988 MW oraz 4 MW mocy elektrycznej. Sieć cieplna należąca do Spółki na terenie miasta liczy ponad 31 km.

Każdy inwestor zainteresowany realizacja swoich przedsięwzięć może liczyć na aktywne wsparcie władz miasta w ciągu całego procesu inwestycyjnego, a także po jego zakończeniu.

Zależy nam na tym, by czuli się Państwo u nas dobrze i razem z nami chcieli się rozwijać!

W Urzędzie Miejskim w Sierpcu funkcjonuje Wydział Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Biuro Promocji i Marketingu, świadczący firmom i przedsiębiorcom szeroką pomoc i otaczający kompleksową opieką inwestycyjną naszych partnerów.

DO TEJ PORY ZAUFALI NAM:

DINO POLSKA S.A.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu

Carlsberg Polska Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe i Transportowe „MARTER“ Góreccy Sp.J.

Viking Malt Sp. z o.o.

CARGILL Polska Sp z o.o

Zakłady Mięsne Olewnik Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EXPORT-IMPORT ADAM LIPIŃSKI

mapa Polski z zaznaczonymi na niej największymi miastami w okolicy miasta Sierpc w lewym górnym rogu logo z napisem INVEST IN SIERPC

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Jarosław Perzyński

Burmistrz Miasta Sierpca

Najnowsze wiadomości

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana

Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

 • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2.
 • alejki piesze,
 • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą,
 • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.