Przejdź do treści
Facebook Instagram

Patronat honorowy

Zarządzenie nr 31/BPK/2018 Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 19 marca 2018r. w sprawie: zasad obejmowania i sprawowania patronatu Burmistrza Miasta Sierpca.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Sierpca jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej Miasta Sierpca, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku miasta oraz budowania tożsamości lokalnej.
 2. Patronat może być sprawowany nad przedsięwzięciami z różnych dziedzin takich jak: wydarzenia i projekty kulturalne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne, biznesowe, społeczne o różnym zasięgu geograficznym.
 3. Prawo przyznawania Patronatu przysługuje wyłącznie Burmistrzowi.
 4. Burmistrz przyznaje Patronat przedsięwzięciom realizowanym na terenie Miasta Sierpca oraz poza jego granicami administracyjnymi przez instytucje, organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa, związki i stowarzyszenia a także pełnoletnie osoby fizyczne, za wyjątkiem jednostek podległych Burmistrzowi Miasta Sierpca.
 5. Przyznanie patronatu nie oznacza automatycznej deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego
 6. Przyznanie patronatu zobowiązuje organizatora do szczególnej dbałości o wysoką jakość przedsięwzięcia i dopełnienie wszelkich procedur przewidzianych prawem w zakresie dotyczącym organizacji przedsięwzięcia.

§ 2.

 1. Aby ubiegać się o uzyskanie patronatu Burmistrza Miasta Sierpca, organizator musi wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o przyznanie patronatu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 2. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.sierpc.pl oraz w Komórce Urzędu Miejskiego w Sierpcu odpowiedzialnej za Promocję Miasta.
 3. Wniosek o przyznanie patronatu należy składać w Urzędzie Miejskim w Sierpcu na 7 dni przed planowaną datą przedsięwzięcia.
 4. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu.
 5. Wnioski złożone po tym terminie zostaną bez rozpatrzenia.
 6. Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu patronatu Burmistrza Miasta Sierpca jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

§ 3.

 1. Organizator przedsięwzięcia, któremu został przyznany patronat Burmistrza Miasta Sierpca zobowiązany jest do poinformowania odbiorców o przyznanym patronacie poprzez:
  • umieszczenie informacji o patronacie wraz z herbem Sierpca we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych nt. przedsięwzięcia;
  • jeżeli przedsięwzięcie jest imprezą lub wydarzeniem dla publiczności – poprzez informację ustną i umieszczenie w widocznym miejscu banneru, roll-up, lub innego nośnika informującego o patronacie podczas trwania wydarzenia.
 2. Pliki graficzne z herbem Sierpca można uzyskać w Komórce Urzędu Miejskiego odpowiedzialnej za promocję.
 3. Sposób wykorzystania herbu Sierpca na materiałach promocyjnych i informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Komórkę Urzędu Miejskiego odpowiedzialnej za Promocję Miasta. Projekty materiałów należy przesłać do zatwierdzenia co najmniej 3 dni przed ich produkcją na adres poczty elektronicznej: promocja@um.sierpc.pl.
 4. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem zobowiązuje się do złożenia drogą elektroniczną lub w formie wydruku pisemnej informacji z przebiegu przedsięwzięcia po zakończeniu zadania. Do pisma organizator dołącza stosowne materiały dokumentujące realizację przedsięwzięcia tj. dokumentację fotograficzną lub filmową.

§ 4.

 1. W uzasadnionych przypadkach organizator wnosząc o patronat Burmistrza może wnioskować dodatkowo o wsparcie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne w celu przeprowadzenia przedsięwzięcia.
 2. Burmistrz może udzielić innego wsparcia niż wnioskowane przez Organizatora.
 3. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy i jest przez gminę w części lub całości finansowe organizator nie jest uprawniony do uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego w ramach patronatu Burmistrza. Wsparcie finansowe nie będzie udzielane przedsięwzięciom, które finansowane są lub współfinansowane przez gminę w ramach rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5.

Złożenie wniosku o przyznanie patronatu Burmistrza Miasta Sierpca oznacza akceptację powyższego zarządzenia przez organizatora przedsięwzięcia.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Komórce Urzędu Miejskiego odpowiedzialnej za Promocję Miasta.

§ 7.

Traci moc:

 1. Zarządzenia Nr 12/WP/2014 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zasad objęcia wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych oraz sportowych Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Sierpca;
 2. Zarządzenie Nr 70/WP/2014 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/WP/2014 r. Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zasad objęcia wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych oraz sportowych Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Sierpca.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wzór wniosku do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 31/BPK/2018


Informacja o uzyskaniu patronatu honorowego Burmistrza Miasta Sierpca

Aby ubiegać się o uzyskanie patronatu Burmistrza Miasta Sierpca, organizator musi wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o przyznanie patronatu na 7 dni przed planowaną datą przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie zostaną bez rozpatrzenia!

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej oraz w Komórce Urzędu Miejskiego w Sierpcu odpowiedzialnej za Promocję Miasta.

Wniosek o przyznanie patronatu należy składać w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, a za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu.

Przyznanie patronatu zobowiązuje organizatora do szczególnej dbałości o wysoką jakość przedsięwzięcia i dopełnienie wszelkich procedur przewidzianych prawem w zakresie dotyczący organizacji przedsięwzięcia.

Organizator przedsięwzięcia, któremu został przyznany patronat Burmistrza Miasta Sierpca zobowiązany jest do poinformowania odbiorców o przyznanym patronacie poprzez:

 • umieszczenie informacji o patronacie wraz z herbem Sierpca we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych nt. przedsięwzięcia;
 • jeżeli przedsięwzięcie jest imprezą lub wydarzeniem dla publiczności – poprzez informację ustną i umieszczenie w widocznym miejscu baneru, roll-upu lub innego nośnika informującego o patronacie podczas trwania wydarzenia.

Pliki graficzne z herbem Sierpca można uzyskać w Komórce Urzędu Miejskiego odpowiedzialnej za promocję.

Sposób wykorzystania herbu Sierpca na materiałach promocyjnych i informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Komórkę Urzędu Miejskiego odpowiedzialną za Promocję Miasta. Projekty materiałów należy przesłać do zatwierdzenia co najmniej 3 dni przed ich produkcją na adres poczty elektronicznej: promocja@um.sierpc.pl.

Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem zobowiązuje się do złożenia drogą elektroniczną lub w formie wydruku pisemnej informacji z przebiegu przedsięwzięcia po zakończeniu zadania. Do pisma organizator dołącza stosowne materiały dokumentujące realizację przedsięwzięcia tj. dokumentację fotograficzną lub filmową.

W przypadku gdy przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy i jest przez gminę w części lub całości finansowane, organizator nie jest uprawniony do uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego w ramach patronatu Burmistrza. Wsparcie finansowe nie będzie udzielane przedsięwzięciom, które finansowane są lub współfinansowane przez gminę w ramach rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Nie dotrzymanie wymogów formalnych związanych z przyznaniem patronatu honorowego będzie skutkowało nie otrzymaniem wnioskowanej dotacji.

Najnowsze wiadomości