Przejdź do treści
Facebook Instagram

Sierpc w sieci miast Cittaslow

Skąd pomysł na dołączenie do sieci Cittaslow?

Zgodnie z treścią obowiązującego na terenie Miasta Sierpc „Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Sierpc z perspektywą do 2025 roku”, długofalowym celem rozwoju miasta jest podjęcie takich działań, aby Sierpc „(…) stał się miastem przyjaznym do życia dla mieszkańców, do prowadzenia działalności gospodarczej dla inwestorów, a także spędzania wolnego czasu dla turystów”. Dążąc do realizacji powyższego celu Gmina Miasto Sierpc jako pierwsze miasto województwa mazowieckiego przystąpiła do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia”.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Cittaslow zrzesza miejscowości z całego świata, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tysięcy. Celem Stowarzyszenia jest promocja i rozpowszechnianie kultury dobrego życia. Aby to osiągnąć podejmowane są różnorodne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, szerzenia dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, promocji gospodarczej, ochrony i pielęgnacji lokalnego rzemiosła.

Przystąpienie Gminy Miasto Sierpc do Stowarzyszenia otworzyło nowe możliwości rozwoju miasta poprzez uczestnictwo w przedsięwzięciach prowadzonych przez członków zrzeszonych w organizacji do korzystania z dobrych praktyk oraz wypracowania rozwiązań mających na celu budowanie wizerunku Sierpca, jako miejsca przyjaznego do życia dla mieszkańców i turystów oraz atrakcyjnego gospodarczo.

Głównym postulatem idei Citta Slow jest promocja małych miast jako miejscowości do harmonijnego życia, stanowiącego alternatywę wobec wielkomiejskiego pośpiechu i postępującej globalizacji.

Burmistrz Miasta Sierpca z dużym zaangażowaniem podjął działania mające na celu przystąpienie naszej miejscowości do ww. Stowarzyszenia. Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, iż nasza miejscowość jako pierwsze miasto Województwa Mazowieckiego zostało członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow”.

Jakie warunki należało spełnić, by móc zostać jej członkiem i jak wyglądała cała procedura certyfikacyjna?

Gmina Miasto Sierpc w pierwszej kolejności podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow” – Międzynarodowa Sieć Dobrego Życia. Następnie uzyskała zgodę od Ministerstwa Spraw Zagranicznych na przystąpienie Miasta Sierpc do Cittaslow oraz przeprowadziła samoocenę miasta według Karty Samooceny Gminy Miasto Sierpc jako kandydata pretendującego do Stowarzyszenia.

6 września 2019 r. w Sierpcu Komisja Certyfikująca w składzie: przedstawiciele Lidzbarka, Nidzicy i Działdowa, dokonała weryfikacji przygotowanej przez miasto pretendujące samooceny opartej na siedmiu obszarach takich jak: polityka infrastrukturalna, środowiskowa, polityka jakości tkanki miejskiej, gościnność, partnerstwo, spójność społeczna itd.

Pozytywny wynik certyfikacji umożliwił przekazanie rekomendacji sieci krajowej wraz z samooceną do Włoch. 9 listopada 2019 r. Sierpc uzyskał pełnoprawne członkostwo i stał się 31 polskim miastem w gronie miast Cittaslow.

Jakie korzyści osiągnęło miasto z tego tytułu? Czy zmieniło to coś w życiu mieszkańców? Czy zachęcałby Pan inne mazowieckie miasta do dołączenia do tej sieci?

Podejmowane były działania służące dalszemu rozwojowi gospodarczemu miasta oraz jego promocji. W Sierpcu zrealizowano inwestycje infrastrukturalne w postaci dróg i chodników. Prowadzone są działania mające na celu rewitalizację oraz renowację przestrzeni publicznej.

Najnowsze wiadomości