Przejdź do treści
Facebook Instagram

Konkurs dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Burmistrz Miasta Sierpca na podstawie Uchwały nr 614/LXXVI/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Sierpc, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań, zmienionej Uchwałą nr 735/LXXXIX/2023 Rady Miejskiej Sierpca w sprawie zmiany uchwały  nr 614/LXXVI/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Sierpc, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań oraz na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  z dnia 22.11.2023 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz.1073) ogłasza otwarty konkurs na udzielenie dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Sierpc w 2024 r.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
 2. Stowarzyszenia ogrodowe prowadzące Rodzinne Ogrody Działkowe (zwane dalej ROD), na obszarze Gminy Miasta Sierpca mogą otrzymywać z budżetu gminy dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem, a w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.
 3. Wysokość środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania: 20 000,00 zł.
 4. Zasady przyznawania dotacji
 5. Dotacja na realizację zadań przyznawana jest na wniosek złożony przez ROD na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej ogłoszenia.
 6. Do wniosku należy dołączyć:

1) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych jeśli planowane prace wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

2) projekt budowlany (jeśli jest wymagany);

3) oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

4) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy;

 1. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w terminie do 7 grudnia 2023 r.
 2. Udzielenie dotacji uzależnione jest od dostępności w danym roku środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasta Sierpc.
 3. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.
 4. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Urzędu Miejskiego Sierpcu.
 5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia bądź uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
 6. Za uchybienia formalne uznaje się:

1) niezłożenie wniosku na formularzu, o którym mowa w § 2 Uchwały nr 614/LXXVI/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Sierpc, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań;

2) złożenie wniosku przez osoby lub podmioty nieuprawnione;

3) złożenie wniosku bez podpisu osoby uprawnionej do jego złożenia;

4) złożenie wniosku wypełnionego w sposób nieczytelny uniemożliwiający jego odczytanie;

5) niewypełnienie wszystkich pól formularza wniosku, o którym mowa w § 2 Uchwały nr 614/LXXVI/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Sierpc, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań;

6) złożenie wniosków bez wymaganych załączników.

 1. Wniosek, którego uchybienia formalne nie zostaną usunięte we wskazanym zakresie i terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
 2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych we wniosku, za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę jego kompletnego uzupełnienia.
 3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

III. Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia ogłoszenia naboru do 7 grudnia 2023 r. do godziny 15.30.
 2. Wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Otwarty konkurs na udzielenie dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Sierpc w 2024 r.

NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 15:30 w dniu 7 grudnia 2023 r.

 1. Warunki kontroli i rozliczenia dotacji
 2. Osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta Sierpca dokonuje kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji.
 3. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania jak i po jego zakończeniu.
 4. W ramach kontroli, o której mowa w ust.1, kontrolujący mogą badać dokumenty dotyczące realizacji zadania.
 5. Podmiot, który otrzymał dotację na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć dokumenty dotyczące realizacji zadania, udzielić wyjaśnień w określonym przez kontrolującego terminie oraz udostępnić do kontroli miejsce realizacji zadania.
 6. ROD zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie.
 7. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu według wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 8. Do sprawozdania należy dołączyć:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur (rachunków), które winny być opatrzone na odwrocie pieczęcią wnioskodawcy (oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta) wraz z dowodem zapłaty;

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru.

 

ZATWIERDZIŁ:

Jarosław Perzyński

Burmistrz Miasta Sierpca

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Sierpc na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej

Najnowsze wiadomości