Przejdź do treści
Facebook Instagram

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza 9. edycję konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2024”

„Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” – to wyróżnienie przyznawane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego najlepszym podmiotom, organizacjom pozarządowym oraz osobom działającym na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu, wspierającym i zaangażowanym w rozwój i upowszechnienie ekonomii społecznej na Mazowszu. Konkurs adresowany jest do wszystkich działających w tym obszarze czyli spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni pracy i inwalidów, kół gospodyń wiejskich, fundacji, stowarzyszeń oraz spółek non-profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej (jednostek samorządu terytorialnego oraz biznesu).

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Kandydatów do wyróżnień można zgłaszać w 6 kategoriach konkursowych:

  • Rozwój
  • Reintegracja
  • Odpowiedzialność
  • Osobowość
  • Odkrycie
  • Super Marka

 Szczegóły udziału określa Regulamin umieszczony na stronie: https://mcps.com.pl/konkurs-mmes-2024/ekonomia-spoleczna/wydarzenia/

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do: 30 kwietnia 2024 r. wniosek zgłoszeniowy (wraz z załącznikiem 2 i 3) pocztą elektroniczną na adres: andrzej.idziak@mcps.com.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty do siedziby Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na adres:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wydział Ekonomii Społecznej, pok. 502, V p.

  1. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2024”.

Do wniosku zgłoszeniowego (czyli załącznika 1) należy dołączyć prezentację działalności. Forma materiału – do wyboru: (zgodnie z Regulaminem). W warstwie merytorycznej, prezentacja musi zawierać odpowiedzi na pytania sformułowane w kryteriach oceny kategorii, w której Zgłaszający (-a) aspiruje do wyróżnienia (patrz: § 4 Regulaminu: Zasady konkursu).

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, można kontaktować się na numer telefonu: (22) 376 85 65 (od 8:00 do 16:00) lub pisać na e-mail: andrzej.idziak@mcps.com.pl

Najnowsze wiadomości