Przejdź do treści
Facebook Instagram

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością edycja 2024”

Gmina Miasto Sierpc – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością edycja 2024” dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania Programu:

750.730,20 zł

Całkowita wartość Programu:

750.730,20 zł

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Planowane jest objęcie wsparciem 28 osób, w tym:

  • 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne) oraz;
  • 17 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz;
  • 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;
  • 1 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

Przy przyznawaniu usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie załączonych dokumentów, do których należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zgłoszenia uczestnika programu można dokonać:

  • przesyłką pocztową;
  • w formie elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP:  /MOPS_Sierpc/SkrytkaESP;
  • poprzez złożenie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 12, w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 15:00.

W przypadku wyczerpania liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Informacje na temat Programu i uczestnictwa w nim można uzyskać pod nr telefonu 24 275 46 44 wew. 29.

 

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.