Przejdź do treści
Facebook Instagram

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
 • otwartego spotkania konsultacyjnego podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca. Podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 18 kwietnia 2024r.godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc (sala konferencyjna, pokój nr 14, I piętro)
 • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej www.sierpc.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sierpc.pl oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu, który należy przesłać na adres b.rurka@um.sierpc.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu osobiście lub pocztą lub za pomocą formularza on-line https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_sierpc_formularz.
 • zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.sierpc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sierpc.pl – link:
 • https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_sierpc_ankieta
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, pokój nr 38A

Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sierpc.pl i na stronie Internetowej www.sierpc.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc w godzinach pracy urzędu.

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2024 r. (decyduje data wpływu):

 •  drogą elektroniczną na adres: b.rurka@um.sierpc.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc,
 • w Wydziale Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 38A, III piętro) Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc w godzinach pracy urzędu,
 • poprzez formularz uwag on-line https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_sierpc_formularz.
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, pokój nr 38A.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.sierpc.pl oraz www.bip.sierpc.pl.

 

Burmistrz Miasta Sierpca

Do pobrania:

Formularz konsultacji_ projekt GPR

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca 2024

KIERUNKI ZMIAN

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpc, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: rodo@sierpc.pl lub pisemnie na adres Administratora. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania konsultacji społecznych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 3. Odbiorcami danych osobowych będzie Urząd Miasta Sierpca oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 4. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski lub uwagi w toku procedury przeprowadzanych konsultacji, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji. 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy

Najnowsze wiadomości