Przejdź do treści
Facebook Instagram

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 16.01.2024r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Sierpca w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


Burmistrz Miasta Sierpca działając na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023r. poz. 28, 1688) oraz w związku z Uchwałą Nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miejskiej Sierpca w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Sierpca. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.sierpc.pl/bipkod/33191578

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji wymienieni w Art. 2 Ustawy o rewitalizacji, m.in.:

mieszkańcy,

właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie miasta, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,

jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy;

organy administracji publicznej;

inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 16.01.2024r. do 20.02.2024r. w następujących formach:
1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.sierpc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sierpc.pl, który należy przesłać na adres b.rurka@um.sierpc.pl lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Sierpcu; formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji online pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/sierpc_kr_formularz
2) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.sierpc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sierpc.pl – link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/sierpc_kr_ankieta
3) otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem.

Spotkanie zaplanowano na dzień 05.02.2024 r., na godzinę 15.00 Link do spotkania:
https://us06web.zoom.us/j/87096186287?pwd=CAJGJgzKcF1Ab2OgFsLyK0zZxwKWTq.1

 

4) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu.
Uwagi do projektu można składać w okresie od 16.01.2024r. do 20.02.2024r. w formie:
a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego do Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.
b) elektronicznej poprzez:

przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego na adres b.rurka@um.sierpc.pl

wypełnienie elektronicznego formularza uwag https://ankieta.deltapartner.org.pl/sierpc_kr_formularz

wypełnienie elektronicznego formularza ankiety https://ankieta.deltapartner.org.pl/sierpc_kr_ankieta
c) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, które odbędzie się w dniu 05.02.2024 r., o godzinie 15.00
d) ustnej do protokołu w 05.02.2024r.
W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Sierpcu.
Projekt konsultowanej uchwały oraz formularze konsultacyjne dostępne są:

w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sierpc.pl,

na stronie internetowej www.sierpc.pl,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu, w Wydziale Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, pokój nr 38A
Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, która zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych miasta.
Załączniki:
1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Sierpca w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Sierpca

Najnowsze wiadomości