Przejdź do treści
Facebook Instagram

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

ZARZĄDZENIE NR 79/WOK/2024
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 30 kwietnia 2024r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609) w związku z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023r., poz. 900 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1428) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej, ul. Płocka 38A w Sierpcu.
§ 2
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Sierpc oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu.
§ 4
Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Sierpca odrębnym zarządzeniem.
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Sierpcu.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/
Jarosław Perzyński

 

Treść zarządzenia:

zarządzenie BMS w sprawie konkursu_SP Nr 2_2024

Najnowsze wiadomości

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana

Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

  • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2.
  • alejki piesze,
  • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą,
  • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.