Przejdź do treści
Facebook Instagram

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Sierpca

Burmistrz Miasta Sierpca zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr 782/XCV/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27.03.2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Sierpca, ogłasza nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Miasta Sierpca w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Sierpca, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.
Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała Rady Miejskiej Sierpca Nr 782/XCV/2024, z dnia 27.03.2024 r., w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Sierpca.
Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem https://bip.sierpc.pl/bipkod/33191578, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sierpcu www.sierpc.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11A, w Wydziale Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 38A, III piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Nabór uzupełniający na członków Komitetu prowadzony będzie od dnia 13 czerwca 2024 r. do dnia 4 lipca 2024 r.

Zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji dokonuje się w ww. terminie poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/WPS/2024 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 13.06.2024r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Sierpca.
Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11A, w Wydziale Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 38A, III piętro) w formie papierowej lub elektronicznej w ww. terminie (decyduje data wpływu do Urzędu):
a) osobiście w siedzibie Urzędu, w Wydziale Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 38A, III piętro) w godzinach pracy Urzędu (od 7.30 – 15.30);
b) drogą elektroniczną w formie skanu podpisanego formularza poprzez e-mail na adres: b.rurka@um.sierpc.pl, j.adamska@um.sierpc.pl;
c) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11A, 09-200 Sierpc,
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
– niepodpisane;
– złożone w innym terminie niż wyznaczony;
– przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia.

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Sierpca zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sierpcu www.sierpc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem https://bip.sierpc.pl/bipkod/33191578, zgodnie z §3 ust. 6 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 782/XCV/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27.03.2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Sierpca.
Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze Zarządzenia przez Burmistrza Miasta Sierpca.

 

ZARZĄDZENIE – nabór uzupełniający na członkow Komitetu Rewitalizacji

Załacznik Nr 2 – Formularz zgłoszeniowy -Nabór uzupełniający – Komitet Rewitalizacji

Zał. 3 Regulamin losowanie – Komitet Rewitalizacji Miasta Sierpca nabór uzupełniający

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpc, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: rodo@sierpc.pl lub pisemnie na adres Administratora. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania konsultacji społecznych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 3. Odbiorcami danych osobowych będzie Urząd Miasta Sierpca oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 4. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski lub uwagi w toku procedury przeprowadzanych konsultacji, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji. 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania

 

Najnowsze wiadomości