Przejdź do treści
Facebook Instagram

Przewodniczący


Dariusz Malanowski
Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca

Urząd Miejski w Sierpcu,
ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc,
Biuro Rady – I piętro, pokój nr 11

tel. 24 275-86-30

Obowiązki:

 • zwołuje sesje Rady Miejskiej,
 • zwołuje w ciągu 7 dni sesje na wniosek złożony przez Burmistrza lub przez 1/4 składu Rady,
 • przewodniczy obradom Rady Miejskiej lub wyznacza zastępcę,
 • ustala porządek obrad i tryb przyjmowania poprawek,
 • przedkłada Radzie Miasta informację o pracach podejmowanych przez niego między sesjami,
 • przyjmuje poprawki do projektów uchwał (przed sesją),
 • nadzoruje pracę sekretariatu Rady Miejskiej,
 • odpowiada za terminowe przedkładanie interpelacji radnych składanych w okresie między sesjami,
 • kieruje do Komisji sprawy wynikłe w okresie między sesjami jeśli nie były one wcześniej ujęte w planach pracy Komisji,
 • przewodniczy pierwszemu posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej,
 • w ustalonym terminie i miejscu sprawuje dyżury,
 • prowadzi korespondencję,
 • dba o autorytet Rady Miejskiej.

Uprawnienia:

 • przedstawia wykładnię Statutu po zasięgnięciu opinii radcy prawnego,
 • korzysta z pomocy prawnej w nieograniczonym zakresie, zapewniając tę pomoc również pozostałym Radnym,
 • proponuje sposób głosowania spraw nietypowych, nie ustalonych ustawą ani niniejszym Statutem,
 • powołuje zespoły doradcze,
 • wyznacza przewodniczącego obrad spośród wiceprzewodniczących,
 • stawia wnioski personalne w stosunku do osób wybieranych i powoływanych.

Jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych przewodniczący Rady Miejskiej nie może pełnić swojej funkcji jego obowiązki i uprawnienia przechodzą na wskazanego przez Radę Miejską wiceprzewodniczącego. Zastępowanie przewodniczącego Rady Miejskiej nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

Najnowsze wiadomości