Przejdź do treści
Facebook Instagram

Zaproszenie do współtworzenia programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025

Do 15 lipca br. można zgłaszać propozycje do „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok”.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok” (dalej zwanym „Programem współpracy”).

Propozycje do projektu Programu współpracy można składać od 24 czerwca do 15 lipca br.

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecanie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Program współpracy wskazuje również jakie zadania publiczne w danym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego określa jako priorytetowe.

Ważne uwagi

  • Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu przyszłorocznego Programu współpracy jest program obowiązujący w 2024 roku > Program współpracy – Dialog Mazovia.
  • Masz szansę na zgłoszenie propozycji nowych zadań publicznych. Dobrze uzasadnij potrzebę ich realizacji. Opisz założenia i planowane rezultaty oraz propozycję kwoty dotacji dla jednej oferty. Pamiętaj, że zaproponowane zadania muszą się mieścić w katalogu zadań samorządu województwa.
  • Możesz zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak też zaproponować zupełnie nowe.

Sposoby dostarczenia formularza

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
z dopiskiem „Program współpracy 2025”

Wypełnij i przekaż nam wypełniony formularz zgłoszenia propozycji do 15 lipca br.

Jaki jest kolejny krok?

Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok”, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, zaplanowane są na wrzesień br.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, e-mail: dialog@mazovia.pl.

Więcej informacji oraz formularz do pobrania na stronie: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/zaproszenie-do-wspoltworzenia-programu-wspolpracy-wojewodztwa-mazowieckiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2025-r.html

Najnowsze wiadomości