Przejdź do treści
Facebook Instagram

Zaproszenie na II Sesję Rady Miejskiej Sierpca

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję na 15 maja 2024 r. (środa) na godz. 11:00 II Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji IX kadencji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Uchwała RM ws. powołania i określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca.
 7. Uchwała RM ws. powołania i określenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej Sierpca.
 8. Uchwała RM ws. powołania i określenia składu osobowego Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej Sierpca.
 9. Uchwała RM ws. powołania i określenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej Sierpca.
 10. Uchwała RM ws. powołania i określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Sierpca.
 11. Uchwała RM ws. powołania Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów znajdujących się na terenie Gminy Miasta Sierpc oraz określenia jej składu osobowego.
 12. Uchwała RM ws. powołania Komisji Weryfikacyjnej.
 13. Uchwała RM ws. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej Sierpca.
 14. Uchwała RM ws. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej Sierpca.
 15. Uchwała RM ws. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej Sierpca.
 16. Uchwała RM ws. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Sierpca.
 17. Uchwała RM ws. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów znajdujących się na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 18. Uchwała RM ws. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej.
 19. Uchwała RM ws. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sierpca.
 20. Uchwała RM ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 21. Uchwała RM ws. zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o. o., w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa.
 22. Uchwała RM ws. zasięgnięcia opinii Zarządów Osiedli w przedmiocie maksymalnej liczby zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Sierpc.
 23. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat – ul. gen. Władysława Andersa.
 24. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat – ul. Piastowska.
 25. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat – ul. Targowa.
 26. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat – ul. Gabriela Narutowicza.
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 29. Sprawy różne.
 30. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący
Rady Miejskiej Sierpca

Dariusz Malanowski

Najnowsze wiadomości