Przejdź do treści
Facebook Instagram

Zaproszenie na IV Sesję Rady Miejskiej Sierpca

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2024 r. poz. 690, 721) zwołuję na 19 czerwca 2024 r. (środa) na godz. 10:00 IV Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji.
 5. Raport o stanie Gminy Miasto Sierpc 2023 – debata
  – głosy radnych
  – głosy mieszkańców
 6. Uchwała RM ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Sierpca wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu miasta za 2023 r.
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sierpca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok
  b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca
  c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpca za 2023 rok.
 8. Uchwała RM ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
 9. Uchwała RM ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 10. Uchwała RM ws. przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Sierpca”.
 11. Uchwała RM ws. przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Sierpca”.
 12. Uchwała RM ws. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.
 13. Uchwała RM ws. przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Sierpc.
 14. Uchwała RM ws. zmiany uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 127/XIV/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sierpc.
 15. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat – ul. Kolejowa.
 16. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 17. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu – ul. Stefana Grota-Roweckiego 3.
 18. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu – ul. Wiosny Ludów 9.
 19. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładów niepieniężnych do jednoosobowej spółki Gminy Miasto Sierpc pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nieruchomości zabudowanej w zamian za objęcie udziałów.
 20. Uchwała RM ws. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 21. Uchwała RM ws. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 22. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.
 23. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2024 – 2040.
 24. Przyjęcie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 27. Sprawy różne.
 28. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący
Rady Miejskiej Sierpca

Dariusz Malanowski

Najnowsze wiadomości