Przejdź do treści
Facebook Instagram

Zaproszenie na LXXXVI Sesję Rady Miejskiej Sierpca

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463) zwołuję na 27 września 2023 r. (środa) na godz. 11:00 LXXXVI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXXXIV i LXXXV sesji RM.

4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji oraz przewodniczących Klubów Radnych.

5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Uchwała RM ws. przyjęcia darowizny nieruchomości.

9. Uchwała RM ws. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

10. Uchwała RM ws. powołania Komisji Skrutacyjnej.

11. Uchwała RM ws. stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych.

12. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

13. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2023 – 2029.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

 Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/Dariusz Malanowski

Najnowsze wiadomości