Przejdź do treści
Facebook Instagram

Zaproszenie na LXXXVIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca,

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463, 1688) zwołuję na 15 listopada 2023 r. (środa) na godz. 11:00 LXXXVIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXXVII sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji oraz przewodniczących Klubów Radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.
 9. Uchwała RM ws. zmiany uchwały nr 227/XXXI/2020 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i jej Regulaminu na terenie miasta Sierpca.
 10. Uchwała RM ws. uchwalenia „Programu współpracy Miasta Sierpca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
 11. Uchwała RM ws. opłaty od posiadania psów na 2024 rok.
 12. Uchwała RM ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu.
 13. Uchwała RM ws. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2024 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 14. Uchwała RM ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2024 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 15. Uchwała RM ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 16. Uchwała RM ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 17. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.
 18. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2023 – 2029.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/Dariusz Malanowski

Najnowsze wiadomości