Przejdź do treści
Facebook Instagram

Zaproszenie na XC Sesję Rady Miejskiej Sierpca

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463, 1688) zwołuję na 13 grudnia 2023 r. (środa) na godz. 11:00 XC Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXXVIII i LXXXIX sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji oraz przewodniczących Klubów Radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo – wschodniej części miasta Sierpca ETAP II.
 9. Uchwała RM ws. zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 10. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 11. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 12. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 13. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 14. Uchwała RM ws. petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego.
 15. Uchwała RM ws. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.
 17. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2023 – 2029.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

/-/

Zbigniew Długokęcki

Najnowsze wiadomości