Przejdź do treści
Facebook Instagram

Zaproszenie na XCIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463, 1688) zwołuję na 28 lutego 2024 r. (środa) na godz. 11:00 XCIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XCII sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji oraz przewodniczących Klubów Radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację najmu garażu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.
 9. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację najmu garażu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.
 10. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na okres1 roku.
 11. Uchwała RM ws. obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości.
 12. Uchwała RM ws. obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości.
 13. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 14. Uchwała RM ws. powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Płocku, na kadencję 2024 – 2027.
 15. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.
 16. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2024 – 2029.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

/-/

Zbigniew Długokęcki

Najnowsze wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA SIERPCA

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr 723/LXXXVIII/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca zawiadamiam, że w dniach od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca.