Przejdź do treści
Facebook Instagram

ZGŁOSZENIE NA POTRZEBY EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIASTO SIERPC

Nowelizacja Prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw nałożyła na Gminy nowy obowiązek – przeprowadzenia dokładnej ewidencji i powszechnej kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wg nowych przepisów każda gmina musi skontrolować wszystkie nieruchomości niepodłączone do sieci kanalizacyjnej. Jeśli gmina nie przeprowadzi kontroli w odpowiednim terminie będzie podlegać sankcjom finansowym (w wysokości nawet do 50 tys. zł).

Wobec powyższego informujemy, że na terenie Gminy Miasto Sierpc rozpoczną się kontrole nieruchomości w tymże zakresie.

W świetle obowiązujących przepisów właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków przechowywał rachunki, faktury VAT za świadczoną ww. usługę za okres co najmniej ostatniego roku, celem sprawdzenia częstotliwości ich opróżniania.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sierpc opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się w sposób i z częstotliwością tak, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika i występowania procesów gnilnych, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku; w przypadku osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków – nie rzadziej niż raz na rok.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości ciekłych może skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi.

Jednocześnie z uwagi na konieczność prowadzenia przez Gminę elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków(art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ww. ustawy) koniecznym jest ich uaktualnienie.

W tym celu prosimy o zgłoszenie posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sierpcu na Biurze Spraw Obywatelskich oraz w załączniku poniżej. Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy dostarczyć niezwłocznie lecz nie później niż do dnia 30 marca 2024 r. dla instalacji już istniejących oraz w ciągu 30 dni od dnia zakończenia budowy nowych instalacji – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mailowy urzędu: info@sierpc.pl.

UWAGA!!!

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

ZGŁOSZENIE NA POTRZEBY EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIASTO SIERPC

Najnowsze wiadomości