Przejdź do treści
Facebook Instagram

WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach, które powstaną w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o. o. przy ul. Dworcowej w Sierpcu.

W Sierpcu powstanie kolejna inwestycja, której celem jest budowa mieszkań dla osób posiadających ograniczoną zdolność kredytową, ale mających możliwość utrzymania lokalu i bieżącego regulowania swoich zobowiązań. Przy ul. Dworcowej powstaną 42 nowe mieszkania, w każdym salon z aneksem kuchennym, wykończone pod klucz. Wybuduje je Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Sp. z o.o.

12 czerwca br. rusza nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dworcowej w Sierpcu, który potrwa do 5 lipca, do godziny 15:30.

Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym wnioskodawcy oraz z dopiskiem: ,,Wniosek o zawarcie umowy najmu – SIM” w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc w dni robocze: poniedziałek-piątek w godzinach 7.30- 15.30 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu.

Wnioski o zawarcie umowy najmu będą ewidencjonowane według kolejności ich wpływu, oznaczone datą i godziną wpływu.

Formularze o zawarcie umowy złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub bez wymaganych dokumentów nie podlegają rozpatrzeniu.

Ważna jest kolejność zgłoszeń!

W przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów o kolejności wpisania na listę najemców decyduje kolejność wpływu wniosku.

Kryterium bezwzględnie obowiązujące, jakie należy spełnić żeby ubiegać się o najem lokalu:

Żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jej udziały w przypadku zniesienia współwłasności obejmowały co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Wysokość średniego miesięcznego dochodu za 2023 w gospodarstwie domowym nie przekracza:

a) Jednoosobowe gospodarstwo domowe 7 883,99 zł,

b) Dwuosobowe gospodarstwo domowe 11 615,74 zł,

c) Trzyosobowe gospodarstwo domowe 12 036,22 zł,

d) Czteroosobowe gospodarstwo domowe 12 299,02 zł.

e) Gospodarstwo domowe większe niż czteroosobowe powiększone o 35% czyli o 3 679,19 zł na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Umowa najmu przewiduje partycypację najemcy w kosztach do 20% wartości lokalu z możliwością dojścia do własności. Przybliżony koszt partycypacji wynosi ok. 96.869,22 zł (określono na podstawie wartości inwestycji kosztorysu inwestorskiego przy założeniu najmu mieszkania o powierzchni 39,64 m2). Wpłata partycypacji będzie dokonywana w trzech ratach na podstawie odrębnej umowy z SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej w maksymalnej wysokości stanowiącej 6-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (szacowana wysokość czynszu kształtować się będzie w granicach 25-28 zł/m2).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 24/ 275 86 47,  24/ 275 86 47 42 lub osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Komunalnych  Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11 A , pok. 25 lub 29.

Linki do pobrania

  1. Uchwała Rady Miejskiej Sierpc a określająca kryteria naboru
  2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca określające druk wniosku
  3. Umowa partycypacji- wzór
  4. A1_RZUT GARAŻU
  5. Rzut Segment A
  6. Rzut Segment B
  7. Rzut Segment 

Najnowsze wiadomości