Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.)

zwołuję na  8  grudnia 2014r. (poniedziałek), na godz. 1100,

III  sesję  Rady  Miejskiej  Sierpcaktóra odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek dzienny posiedzenia:

1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Uchwała RM ws powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca.
7. Uchwała RM ws  wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
8. Uchwała RM ws powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
9. Uchwała RM ws powołania Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia.
10. Uchwała RM ws powołania Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i Komunikacji.
11. Sprawy różne.
12. Komunikaty.
13. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
/-/ BARBARA WIERZBICKA
PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

Podstawę prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy celem umożliwienia mu udziału w pracach organów gminy stanowi art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm).