Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) zwołuję na 18 grudnia 2014r. (czwartek), na godz. 10:00, III sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z II sesji.
 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Uchwała RM ws powołania i określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca.
 8. Uchwała RM ws powołania i określenie składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
 9. Uchwała RM ws powołania i określenie składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia. 
 10. Uchwała RM ws powołania i określenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i Komunikacji.
 11. Uchwała RM ws zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
 12. Uchwała RM ws zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia.
 13. Uchwała RM ws zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i Komunikacji.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sierpca.
 15. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta.
 16. Uchwała RM ws zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
 17. Sprawy różne.
 18. Komunikaty.
 19. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

/-/ BARBARA WIERZBICKA

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ