Mieszkańcy, którzy chcą przystąpić do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza
i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Sierpc poprzez wymianę/ modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”
– polegającego na wymianie i instalacji kotłów gazowych w indywidualnych gospodarstwach domowych mogą składać wymagane dokumenty do siedziby Urzędu Miejskiego w Sierpcu, Wydział Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, pokój nr 34 do dnia 22 maja 2017 r. włącznie.

Aby móc przystąpić do projektu należy złożyć komplet dokumentów, tj.:

 1. Podpisaną umowę z gazownią na przyłączenie do sieci gazowej;
 2. Projekt budowlany, który powinien zawierać:
 • Plan zagospodarowania terenu z zaznaczoną szafką gazową i instalacją gazową poza budynkiem;
 • Instalację gazową wewnątrz budynku z podanymi średnicami i zaznaczonymi przejściami przez ściany;
 • Moc kotła;
 • Informację o sposobie przygotowania ciepłej wody (kocioł przepływowy lub
  z zasobnikiem);
 • Projekt nie może zawierać nazw własnych producentów;
 • Projekt powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu kotła gazowego kondensacyjnego (instalacja gazowe, lokalizacja kotła, wkład kominowy, wentylacja pomieszczenia kotłowni);
 • Projekt powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz podpisany przez osoby uprawnione do projektowania instalacji gazowych;
 • Przedmiar robót zwierający informację o zakresie projektu niezbędnego do wykonania montażu kotła kondensacyjnego wraz z podłączeniem do sieci gazowej oraz koszty nie związane z zakresem montażu koła gazowego np.: doprowadzenie gazu do kuchenki gazowej;
 • Kosztorys inwestorski.
 1. Certyfikat energetyczny/audyt energetyczny
 • Audyt energetyczny lub świadectwo energetyczne. Audyt musi zawierać informację zamiany źródła ciepła spalającego węgiel na kocioł gazowy lub przyłącze do sieci ciepłowniczej (Audyt należy wykonać zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego);