Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 160 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2016 poz. 2062 z późn. zm.) Rada Miejska Sierpca wybierze ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019  do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 2 osoby.

Termin zgłoszeń, przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników, upływa
w dniu 23 listopada 2017 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu

 kandydowania co najmniej od roku,

 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
  ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa,
 •  nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

  Kandydatów na ławników mogą zgłosić:  prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe  zarejestrowane na podstawie  przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych  oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie
  gminy dokonującej wyboru.

  Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się w trybie i na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo  o ustroju sądów powszechnych, na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego,
 6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie  potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji,
 7. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania
  i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób  zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika  przez obywateli jest osoba, której nazwisko  zostało umieszczone jako pierwsze na liście) .

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Zgłoszenia  kandydatów  na ławników należy składać w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, w pokoju nr 11 - Biuro Rady, w godzinach pracy Urzędu do dnia 23 listopada 2017r.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami  tel.: 24/275 86 29

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biurze Rady oraz na stronach internetowych bip.sierpc.pl  www.sierpc.pl

 

 

/-/ JAROSŁAW PERZYŃSKI

 BURMISTRZ MIASTA SIERPCA