W okresie 01.07.2017 r. – 30.06.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu, Gozdowie, Mochowie, Szczutowie, Rościszewie oraz Zawidzu (Partnerzy) realizują projekt partnerski pn. „Zainwestuj w siebie!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy na zatrudnienie 188 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (133K, 55M), tym min. 10 % osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących powiat sierpecki, korzystających ze wsparcia OPS na terenie powiatu sierpeckiego, poprzez realizację działań w ramach:

1.Modułu diagnozy potrzeb i predyspozycji, pracy socjalnej oraz wypłaty świadczeń pieniężnych; 2.Ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej dla osób z ustalonym III profilem pomocy PUP;

3.Ścieżki reintegracji zawodowej dla osób biernych zawodowo;

4.Ścieżki reintegracji dla osób z rodzin wieloproblemowych;

5.Ścieżki reintegracji osobistej i społecznej dla osób wielokrotnie wykluczonych

 

W miesiącu lipcu 2017 r. prowadzono procedurę rekrutacyjną do pierwszej edycji projektu. Rekrutacja uczestników przebiegała zgodnie z regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie partnerskim, zgodnie z procesem rekrutacji. Opierała się na rozmowach pracowników socjalnych z osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, zainteresowanymi udziałem w projekcie. Ogłoszenie o naborze do projektu umieszczone zostało na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS partnerstwa. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dołożono wszelkich starań aby w procesie rekrutacyjnym dotrzeć do jak największej liczby osób. Nie dyskryminowano żadnej z płci. Umożliwiono równy dostęp do zgłoszenia się i udziału w projekcie kobiet i mężczyzn, którzy spełniali formalne kryteria rekrutacyjne.

Pracownicy socjalni czynnie brali udział w procedurze rekrutacyjnej (przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, prowadzenie indywidualnej dokumentacji uczestników, zawarcie kontraktów socjalnych. Są w stałym kontakcie z uczestnikami projektu, wspierają, wnioskują o zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Pracownicy socjalni przeprowadzili analizę sytuacji problemowej, która będzie miała zostać rozwiązana/złagodzona dzięki udziałowi w projekcie. Uwzględnia ona zindywidualizowane potrzeby w zależności od płci, wykształcenia, rodzaju ewentualnej niepełnosprawności. Pracownicy socjalni na bieżąco reagują na potrzeby uczestników i zapewniają im optymalne usprawnienia. Praca socjalna jest instrumentem aktywizacji społecznej realizowanym od początku realizacji projektu na rzecz zakwalifikowanych uczestników jako instrument przekrojowy
i podstawa do osiągnięcia realnych zmian w postawach i życiu uczestników projektu.

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych – wkład własny wnioskodawcy. Zasiłki przyznane zostają na podstawie decyzji administracyjnych zgodnych
z obowiązującymi kryteriami przyznawania świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

W pierwszej edycji projektu bierze udział 114 osób w tym 73 kobiety i 21 mężczyzn oraz 20 dzieci
w tym 14 chłopców i 6 dziewczynek.

Celem przeprowadzenia diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb uczestników projektu przez psychologa i doradcę zawodowego (2 godz./UP) oraz opracowania indywidualnych ścieżek reintegracji przeprowadzono zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usługi. Zajęcia indywidualne ze specjalistami odbywały się w sierpniu b.r. Diagnoza kompetencji zawodowych oraz wywiad psychologiczny miały na celu przeprowadzenie indywidualnej diagnozy 94 UP określającej sytuację problemową, w której znajduje się uczestnik/uczestniczka lub zagrożenie jej wystąpienia, ocenę potencjału rozwojowego poprzez zdefiniowanie cech osobowości oceny badanej sprzyjające osiąganiu przez nią sukcesów (mocne strony) oraz takie, które mogą stanowić problem w określonych warunkach (słabe strony), wskazania kierunków rozwoju (tematy szkoleń, rodzaje działań grupowych i indywidualnych), które mogą dać osobie badanej najwięcej pozytywnych efektów i najszybciej podnieść jej skuteczność w danym środowisku pracy, określeniu postaw i zachowań przyjmowanych przez osobę badaną w różnych sytuacjach, motywów działania, sposobów podejmowania decyzji i typów reakcji na zmiany. Zajęcia odbyły się w udostępnionych przez Partnerów salach na terenie OPS.

W okresie październik 2017 r. – luty 2018 r. r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na przygotowanie, przeprowadzenie i organizację usług szkoleniowych, kursów zawodowych i usług doradczych w projekcie. Szacowano wartość przedmiotu zamówienia, przygotowywano opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załączników do planowanego postępowania w trybie Art. 138 o Ustawy PZP. W dniu 21.02.2018 r. zawarto umowę na świadczenie w/w usług.

Do dnia 30 kwietnia 2018 r. udzielono wsparcia uczestnikom projektu w zakresie:

  1. Treningu kompetencji społecznych;
  2. Treningu kompetencji życiowych;
  3. Treningu pracy;

W miesiącach kwiecień – czerwiec 2018 r. trwa indywidualne wsparcie trenera pracy oraz indywidualny coaching rodzicielski.

                                                                                                                                                                                                                                        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu 

1.jpg2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.jpg7.jpg8.jpg9.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG15.JPG16-2.JPG16.JPG18.JPG19.JPG20.JPG21.JPG22.JPG23.JPG24.JPG25.JPG26.JPG27.JPG28.JPG29.JPG