Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 994.) zwołuję na 17 października 2018 r. (środa) na godz.10:00 LXVI  Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXII, LXIII, LXIV sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.
 5. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws zmiany Statutu Miasta Sierpca
 9. Uchwała RM ws udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu w 2018 r.
 10. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta Sierpca na rok 2018 rok.
 11. Sprawy różne.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie obrad.                                                   

Z poważaniem                

           /-/ JERZY STACHURSKI        

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ