Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) zwołuję na  30 października 2019 r. (środa) na godz. 10:00  XXI sesję Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XIX i XX sesji RM .
 4. Informacja Burmistrza o stanie realizacji przez Miasto Sierpc zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

 

PRZERWA

 

 1. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji oraz przewodniczącej Klubu Radnych „Sierpczanie”.
 2. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Uchwała RM ws. uchylenia Uchwały nr 288/XXXIV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie opłaty targowej.
 6. Uchwała RM ws. przeniesienia własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.
 7. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat (ul. Królewska).
 8. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat (ul. Targowa).
 9. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat (ul. Podgórna).
 10. Uchwała RM ws. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sierpc.
 11. Uchwała RM ws. pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023, niespełniających wymagań formalnych.
 12. Uchwała RM ws. pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023, niespełniających wymagań formalnych.
 13. Uchwała RM ws. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sadów powszechnych.
 14. Uchwała RM ws. powołania Komisji Skrutacyjnej.
 15. Uchwała RM ws. stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych.
 16. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2019-2029.
 17. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2019 r.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

 

   Z poważaniem

 

Dariusz Malanowski

Przewodniczący

Rady Miejskiej Sierpca