Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) zwołuję na 24 lutego 2021 r. (środa) na godz. 11:00 XLI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji oraz przewodniczącej Klubu Radnych "Sierpczanie".
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. utworzenia Zespołu Miejskich Przedszkoli w Sierpcu i nadania mu statutu.
 9. Uchwała RM ws. zmiany statutu instytucji kultury pod nazwą Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.
 10. Uchwała RM ws. ustalenia wysokości opłat w Miejskim Żłobku w Sierpcu.
 11. Uchwała RM ws. przyjęcia przez Gminę Miasto Sierpc do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasta Sierpca.
 12. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na ustawienie tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Nowakowskiemu w rejonie ulicy Jana Pawła II w Sierpcu.
 13. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miastem Sierpc a Gminą Sierpc w sprawie powierzenia wykonywania przez Gminę Miasto Sierpc zadania własnego Gminy Sierpc zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych odprowadzanych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Sołectwa Studzieniec gmina Sierpc.
 14. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.
 15. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat
 16. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat
 17. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat
 18. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2021 rok
 19. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2021– 2029
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

DARIUSZ MALANOWSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ