Rada Miejska Sierpca podjęła Uchwałę w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.

Od wejścia w życie Uchwały dotychczasowy najemca lokalu mieszkalnego jest uprawniony wykupić mieszkanie w drodze bezprzetargowej z przysługującą bonifikatą o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

 • najemca zajmuje lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony, nieprzerwanie od co najmniej jednego roku;
 • najemca nie zalega z czynszem i innymi opłatami związanymi z użytkowaniem wynajmowanego lokalu;
 • najemca lub jego małżonek nie posiadają innego niż wymieniony lokal będący lub mogący być wykorzystany na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, nie posiadają innych praw do lokali;
 • najemca nie posiada nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, budynków mieszkalnych w trakcie budowy;
 • najemca pokryje wszelkie koszty związane z wykupem lokalu, między innymi koszty jego wyceny, koszty pozyskania dokumentów niezbędnych do dokonania sprzedaży lokalu, koszty sporządzenia aktu notarialnego. Koszt sporządzenia inwentaryzacji budynku ponosi Gmina Miasto Sierpc.
 • wyłączeniem są lokale będące w złym stanie technicznym lub ich obecność w terenie rewitalizacyjnym.

 

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie. Przy wykupie stają się Państwo właścicielem lokalu, co wiąże się z wzrostem kosztów chociażby za fundusz remontowy.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 24/ 275 - 86 - 55.

Bonifikaty przysługują najemcom lokali mieszkalnych, którzy łącznie spełnią poniższe warunki:

 • wniosek o wykup lokalu mieszkalnego złożą w terminie do 31 grudnia 2025 roku;
 • nie posiadają zaległości w opłatach za zajmowany lokal mieszkalny ( zaświadczenie dostępne w ZGKiM)
 • nie są i nie były w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży lokalu właścicielami innego lokalu lub domu mieszkalnego, w którym mogły realizować potrzeby mieszkaniowe. Dotyczy to również małżonków najemców, nawet w przypadku pozostawania w sądownie orzeczonej separacji.
 • dokonają jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu.

 

 

Ustala się następujące wysokości stawek procentowych bonifikat:

 • 40% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego - kwotę 40% dochodu uzyskanego ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rozwój budownictwa komunalnego
  i poprawę jakości i stanu technicznego nieruchomości pozostających w zasobach Miasta.
 • 1% za każdy pełny rok zamieszkiwania w lokalu.

Łączna bonifikata nie może przekroczyć 60% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 

Pozyskane przez Gminę Miasto Sierpc środki ze sprzedaży lokali, będą przeznaczone m.in. na poprawę stanu technicznego innych nieruchomości pozostających w zasobach Gminy Miasto Sierpc i utrzymanie ich w stanie niepogorszonym.

UCHWAŁA NR 406LIII2021

KARTA USŁUGI

WNIOSEK O SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY