Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 559, 583) zwołuję na 29 czerwca 2022 r. (środa) na godz. 09:00 LXIV Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji oraz przewodniczących Klubów Radnych.
 5. Raport o stanie Gminy Miasto Sierpc 2021 - debata
 6. Głosy radnych
 7. Głosy mieszkańców
 8. Uchwała RM ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Sierpca wotum zaufania.
 9. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu miasta za 2021 r.
 1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sierpca sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2021 rok
 2. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca
 3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpca za 2021 rok.
 1. Uchwała RM ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
 2. Uchwała RM ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Uchwała RM ws. określenia zasad udzielania w 2022 roku dotacji celowej z Budżetu Gminy Miasto Sierpc na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniu zlokalizowanych w Sierpcu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi do sieci kanalizacyjnej.
 6. Uchwała RM ws. przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Sierpca na lata 2022 - 2026".
 7. Uchwała RM ws. zmiany uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 127/XIV/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sierpc.
 8. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
 9. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 10. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 11. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 12. Uchwała RM ws. sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1745/4 o pow. 0,5109 ha położonej w Sierpcu przy ul. Romualda Traugutta na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
 13. Uchwała RM ws. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 14. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.
 15. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2022 – 2029.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

 Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/Dariusz Malanowski