Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005,1079) zwołuję na 28 września 2022 r. (środa) na godz. 11:00 LXVIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVI i LXVII sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji oraz przewodniczących Klubów Radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej części drogi numer 370461W - ul. Malinowa w Sierpcu na odcinku przebiegającym po działce o numerze ewidencyjnym 1757/19 w Sierpcu.
 9. Uchwała RM ws. pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej części drogi numer 370422W - ul. Długosza Jana w Sierpcu na odcinku przebiegającym po działce o numerze ewidencyjnym 3281/3 w Sierpcu.
 10. Uchwała RM ws. ustalenia regulaminu nagradzania uzdolnionych dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Sierpc.
 11. Uchwała RM ws. zmiany uchwały nr 467/LXI/2022 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Sierpc.
 12. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - ul. Malinowa.
 13. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 29 lat - ul. Kolejowa.
 14. Uchwała RM ws. ustanowienia służebności przechodu i przejazdu.
 15. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 16. Uchwała RM ws. sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
 17. Uchwała RM ws. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty.
 18. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok
 19. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2022 – 2029.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

 

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/Dariusz Malanowski