26 października 2022r., w trakcie LXIX Sesji Rady Miejskiej Sierpca, radni zostali zapoznani, zgodnie z art. 11ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z  "Informacją o stanie realizacji przez Miasto Sierpc zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022".

Przedstawiający kompleksowe sprawozdanie Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury – Marek Z. Zdrojewski omówił m.in. zagadnienia dotyczące organizacji pracy szkół i przedszkoli w kontekście następujących zmian demograficznych, strukturę wydatków, działania związane z wdrażaniem założeń reformy systemu oświaty, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zakres działań opiekuńczo – wspierających oraz inwestycji i remontów. Rozwinięciem sprawozdania ilustrowanego na bieżąco prezentacją multimedialną były wystąpienia dyrektorów trzech szkół podstawowych, dla których Miasto Sierpc jest organem prowadzącym lub ewidencjonującym. Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz I Prywatnej Szkoły Podstawowej skoncentrowali się na omówieniu wyników uzyskanych przez uczniów w trakcie tegorocznych egzaminów ośmioklasisty. Podsumowując wystąpienia Burmistrz Miasta Jarosław Perzyński oświadczył, iż oświata stanowi obszar pozostający nieodmiennie w centrum uwagi samorządu miejskiego, czego dowodzą zarówno terminowo realizowane zobowiązania natury finansowej, jak i dbałość o sferę materialną jednostek.

Radni Rady Miejskiej w sali obrad podczas sesji.