Sierpc: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych-uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki do zamówienia podstawowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach zadania inwestycyjnego, pn. Budowa w stanie wykończeniowym, surowym wielorodzinnego budynku mieszkalnego z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 1754/19 oraz sieci wod-kan na działce nr 1753/34 i 1754/20 przy ul. Poziomkowej w Sierpcu
Numer ogłoszenia: 110812 - 2012; data zamieszczenia: 07.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Piastowska 11A, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 3666609, 2758645, faks 024 3666606.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych-uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki do zamówienia podstawowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach zadania inwestycyjnego, pn. Budowa w stanie wykończeniowym, surowym wielorodzinnego budynku mieszkalnego z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 1754/19 oraz sieci wod-kan na działce nr 1753/34 i 1754/20 przy ul. Poziomkowej w Sierpcu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Podbitka, schody strychowe, posadzki w piwnicy, malowanie piwnic, furtki piwniczne oraz podwyższenie terenu wokół budynku z przeniesieniem stanowiska śmietnika (w tym: montaż opaski od strony południowej, demontaż opaski, ponowny montaż opaski, doświetlacze okienne, rury spustowe, przestawianie słupa, ukształtowanie terenu, zmiana lokalizacji śmietnika)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. Budomex Dariusz Rzeszotarski, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51973,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 53917,86

 • Oferta z najniższą ceną: 53917,86 / Oferta z najwyższą ceną: 53917,86

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu w budynku podbitki, schodów strychowych, posadzki w piwnicy, malowania piwnic, furtek piwnicznych dla zapewnienia poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz estetyki budynku. Przedstawione prace mają również na celu uatrakcyjnienia nieruchomości dla potencjalnych klientów lokali mieszkalnych w tej nieruchomości. Podwyższenie terenu wokół budynku z przeniesieniem stanowiska śmietnika wynikają z wykonanych w terminie późniejszym, odrębnie od wykonania budynku drogi i parkingów w terenie nie będącym własnością TBS-u, co pociągnęło za sobą konieczność nachylenia terenu od budynku na tę drogę oraz zmianę lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego udzielonego umową z dnia 28.09.2010r. Zamówienie udzielone jest dotychczasowemu wykonawcy usług w okresie do 3-ch lat od udzielenia zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego. Mając na uwadze fakt, iż wszystkie przesłanki faktyczne o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 zostały spełnione - udzielnie zamówienia jest zgodne z przepisami Pzp.